herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Mapa biuletynu

PCPR w Kutnie
|___Dane teleadresowe
|___Pracownicy
      |___Dyrektor
      |___Dział do spraw osób niepełnosprawnych
      |___Dział pomocy rodzinie i świadczeń
      |___Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie ul. Oporowska 27
      |___Dział finansowy
      |___Dział Organizacyjno- Administracyjny
      |___Dział Pieczy Zastępczej
      |___Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 13
|___Inspektor Ochrony Danych
      |___Inspektor Ochrony Danych
|___Dokumenty
      |___Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
            |___Statut
            |___Zmiana do statutu
      |___Regulamin organizacyjny
            |___Regulamin organizacyjny 2015r.
            |___Regulamin organizacyjny 2012r.
            |___Regulamin organizacyjny 2011
      |___Sprawozdania
            |___Sprawozdanie z działalności PCPR za 2015 rok
            |___Sprawozdanie z działalności PCPR w Kutnie za rok 2014
      |___Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego
            |___Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020
            |___Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013
      |___Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
            |___Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020
            |___Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2008-2013
      |___Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
            |___Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
      |___Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu kutnowskiego
            |___Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Kutnowskiego
            |___Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego
      |___Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2007-2013
|___Ogłoszenia, komunikaty, zarządzenia wraz z wnioskami
      |___Zarządzenia oraz dokumenty do pobrania
            |___dotyczy turnusów rehabilitacyjnych
                  |___ Zarządzenie
            |___dotyczy likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
                  |___Likwidacja barier architektonicznych
                        |___Zarządzenie 2/XII/2017
                  |___Likwidacja barier technicznych
                  |___Likwidacja barier w komunikowaniu się
            |___dotyczy sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocnicznych i przedmiotów otropedycznych
                  |___Wnioski
                  |___Zarządzenie Nr 1/XII/2015 Dyrektora PCPR w Kutnie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
            |___dotyczy dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
                  |___zarządzenie
                        |___zasady
                        |___Zarządzenie
                  |___wniosek
            |___dotyczy pieczy zastępczej
      |___Ogłoszenia
            |___Partnerstwo rok 2017
                  |___Wyniki naboru partnera krajowego 2017 rok
                  |___Ogłoszenie o partnerstwie rok 2017
            |___Partnerstwo rok 2016
                  |___Wyniki naboru partnera krajowego 2016r.
                  |___Ogłoszenie o partnerstwie 2016r.
            |___Partnerstwo rok 2015
                  |___Wyniki naboru partnera krajowego 2015r.
                  |___Ogłoszenie o partnerstwie 2015
      |___Komunikaty
            |___Czsowa zmiana wejścia do Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie
      |___Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
            |___Informacja dot. rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017r.
            |___Informacja dot. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2015r.
            |___Informacja dot. rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2018r.
            |___Informacja dot. rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2014r.
Zakres działalności
|___Piecza zastępcza
      |___Rodzinna piecza zastępcza
      |___Wsparcie dla dzieci i rodzin
      |___Kilka słów o rodzinnej pieczy zastępczej
      |___Informacje dla kandydatów dotyczące szkoleń
      |___Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
      |___Instytucjonalna piecza zastępcza
      |___Podstawa prawna
      |___Tryb kierowania
      |___Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
      |___Usamodzielnienie wychowanków- informator
|___Pomoc społeczna
      |___Domy pomocy społecznej
      |___Podstawa prawna
      |___Tryb kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej
      |___Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
      |___Koszt utrzymania w DPS na terenie powiatu kutnowskiego
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
      |___Pracownicy
|___Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
      |___Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
            |___Dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
            |___Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
            |___Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier architektonicznych
            |___Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier w komunikowaniu się
            |___Organizacje pozarządowe
                  |___Protokół z dnia 08.04.2015r. z konsultacji społecznych
                  |___Kosultacje społeczne- Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2015-2017
            |___Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
            |___Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych
            |___Program wyrównywania różnic między regionami III
                  |___Program wyrównywania różnic między regionami III 2017r.
                        |___Składanie wniosków
            |___Aktywny samorząd
                  |___Moduł II- wnioski
                        |___Pliki do pobrania
                  |___Moduł I- wnioski
                        |___Wnioski
                        |___Obszar D
                              |___Pliki do pobrania
                        |___Obszar C Zadanie 4
                              |___Pliki do pobrania
                        |___Obszar C Zadanie 3
                              |___Pliki do pobrania
                        |___Obszar C Zadanie 2
                              |___Pliki do pobrania
                        |___Obszar B Zadanie 2
                              |___Pliki do pobrania
                        |___Obszar B Zadanie 1
                              |___Pliki do pobrania
                        |___Obszar A Zadanie 2
                              |___Pliki do pobrania
                        |___Obrzar A Zadanie 1
                              |___Pliki do pobrania
      |___Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
            |___Warsztaty Terapii Zajęciowej
            |___Program wyrównywania różnic między regionami
      |___Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
            |___Informacje dotyczące Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
            |___zarządzenie Starosty z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
|___Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      |___Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy
      |___Cele, zadania i formy wsparcia
      |___Przemoc w rodzinie
|___Projekt pn. "Lepsza przyszłość" Poddziałanie IX.1.1
      |___Informacje dotyczące projektu "Lepsza przyszłość"
|___Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      |___Informacje ogólne
      |___Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
      |___Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia
      |___Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
      |___Legitymacje dla osób niepełnosprawnych
            |___Legitymacje
            |___Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej
      |___Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
      |___Uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych
|___Projekt pn. "Lepsze jutro" Poddziałanie 7.1.2 PO KL
      |___Projekt "Lepsze jutro" w 2013 roku
      |___Informacja o Projekcie "Lepsze jutro"
|___Projekt "Rodzina razem" wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" Poddziałanie IX.2.1
|___Nadzorowane placówki
      |___Domy Pomocy Społecznej
            |___Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Kutnie ul. Sobieskiego 49
            |___Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11
            |___Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27
            |___Dom Pomocy Społecznej w Pniewie
            |___Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
            |___Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
      |___Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
            |___Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie
            |___Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie
            |___Rodzinny Dom Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej w Strzegocinie
      |___Warsztaty Terapii Zajęciowej
            |___Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie ul. Dobrzelińska 6
            |___Warsztat Terapii Zajęciowej w Kutnie ul. 29 Listopada 27
|___Współpraca z organizacjami pozarządowymi
      |___KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu " Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020"
      |___OGŁOSZENIE STAROSTY KUTNOWSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kutnowskiego, do zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kutnowskim
|___Konsultacje społeczne
      |___KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020"
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
|___Regulamin naboru
      |___Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
|___Ogłoszenia naboru
      |___Ogłoszenie o naborze - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
            |___Wyniki naboru
      |___Ogłoszenie o naborze- referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze-pedagog
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze- pedagog
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze- pedagog
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze- pedagog
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze- starszy inspektor
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze- referent w Dziale Finansowym
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze- pedagog
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze- referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa- terapeuty
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze- referent w Dziale Finansowym
      |___Ogłoszenie o naborze referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta
            |___Wyniki naboru
            |___Ogłoszenie o naborze
      |___konkurs na stanowisko dyrektora
            |___ogłoszenie o naborze
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu w Kutnie
                        |___Uchwała
                        |___Załącznik nr 1 - ogłoszenie
                        |___Załącznik nr 2 - Regulamin naboru
                              |___Regulamin naboru
                              |___Załączniki do regulaminu naboru
      |___konkurs na stanowisko sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
            |___wyniki naboru
      |___konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora
            |___wyniki naboru
      |___konkurs na stanowisko kierownika nadzoru
      |___konkurs na stanowisko kierownika POIK
Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne
|___Zapytania ofertowe
      |___Informacja z otwarcia oferty oraz informacja o wyborze oferty dot. cateringu
      |___Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników projektu 'Lepsza przyszłość"
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze
            |___Zawiadomienie o wyborze oferty
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Zawiadomienie o wyborze oferty- przygotowanie i dostarczenie cateringu
      |___Zawiadomienie o wyborze oferty- przerwa kawowa
      |___Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze
            |___Informacja o wyborze oferty
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i dostarczenia cateringu
            |___Informacja o wyborze oferty
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Zapytanie ofertowe dot. przerwy kawowej na warsztatach
            |___Informacja o wyborze oferty
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Zorganizowanie wyjazdowego obozu integracyjnego
      |___Asystent rodzinny 2012r.
            |___Informacja o wyborze
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Trening kompetencji i umiejętności społecznych 2012r.
            |___Informacja o wyborze
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Materiały promujące Projekt "Lepsze jutro"
            |___Informacja o wyborze oferty
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Trening kompetencji i umiejętności społecznych
            |___informacja o wyborze
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Asystent rodzinny
            |___zapytanie ofertowe
            |___informacja o wyborze