Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze

 

Kutno, dnia 18 marca 2016r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
REFERENT

 

w Dziale Finansowym

 

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie,
ul. B. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno.

 

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. B. Krzywoustego 11

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Referent

1.  Wymagania

 a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość przepisów:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.

- znajomość procedur administracyjnych i przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej,

 • obsługa komputera (pakiet MS Office - Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet),

 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji płacowej, w tym także rozliczeń z ZUS, US,

 • znajomość programu Kadry i płace Info-System,

 • doświadczenie w prowadzeniu obsługi finansowo - księgowej w systemie informatycznym Papirus SQL firmy SoftHard,

 

b) dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

- kreatywność,

- komunikatywność.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 

1) przygotowywania założeń do opracowania projektu budżetu Centrum,

2) przygotowywania wniosków i propozycji zmian w budżecie Centrum,

3) dokonywania analiz wykonania budżetu oraz opracowywanie okresowych informacji
i sprawozdań opisowych z realizacji budżetu Centrum,

4) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Centrum w tym POIK, PZOON, PFRON
z wyodrębnionym planem finansowym, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz przestrzeganie w tym zakresie dyscypliny budżetowej,

5) prowadzenie rachunkowości Centrum, zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami,
a w tym:

a) organizowania sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów,

b) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,

6) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w zakresie dochodów i wydatków oraz sporządzania sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej,

7) prowadzenie księgowości syntetyczno - analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8) prowadzenie dokumentacji płacowej i dokonywanie w imieniu płatnika rozliczeń między innymi z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Powiatowym Urzędem Pracy, w tym, m.in.:

- sporządzanie list płac dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie,

- sporządzanie list wynagrodzeń, list umów zlecenia i innych,

- prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,

- rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

9) analiza środków zaplanowanych w budżecie,

10) prowadzenie ewidencji wartościowej majątku Centrum,

11) dokonywanie rozliczeń inwentaryzacji.

12) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno- rachunkowym.

 

3. Warunki pracy:

Praca w warunkach biurowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.


4.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

1.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

2.  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3.oświadczenia kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.  podpisana przez kandydata klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm .) „ ,

5.  podpisany życiorys i list motywacyjny,

6.  kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7.   kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem.

 

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. 2014, poz.1202) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze - referent” - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w terminie do dnia 29 marca 2016r. do godz. 15:00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno, ul. B. Krzywoustego 11 (decyduje data wpływu do PCPR w Kutnie).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). W sytuacji przeprowadzenia rozmowy wstępnej, kandydaci zostaną powiadomieni o terminie powyższej rozmowy. Kandydaci zatwierdzeni do przyjęcia na stanowisko objęte naborem będą niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie telefonicznie. Osoby których oferty będą odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 355-47-52

 


 


 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

 2. Imiona rodziców ...................................................................................................................

 3. Data urodzenia .....................................................................................................................

 4. Obywatelstwo .......................................................................................................................

 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .............................................................

.......................................................................................................................................................

 1. Wykształcenie .......................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 1. Wykształcenie uzupełniające ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

 

 

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

 1. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

 2. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 - 4 są zgodne z dowodem osobistym

seria ..................... nr ...................... wydanym przez ...............................................................

lub innym dowodem tożsamości ...............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................. ...................................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

*

* Właściwe podkreślić.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 18-03-2016 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 18-03-2016 11:17