Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 2/XII/2015

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11

 

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 11,12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2014 roku poz. 1202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Podać treść Załącznika do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Kutnie oraz na tablicy informacyjnej w PCPR w Kutnie.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 2/I/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z dnia 12 stycznia 2011 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/XII/2015

Dyrektora PCPR w Kutnie

z dnia 15 grudnia 2015r.

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11

 

Celem wprowadzenia niniejszego Regulaminu jest określenie zasad zatrudniania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie na stanowiskach urzędniczych w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

 

Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

§ 1

1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jest otwarty i konkurencyjny.

2. Użyte w dalszej treści Regulaminu określenie „stanowisko urzędnicze” obejmuje zarówno stanowiska urzędnicze jak i kierownicze stanowiska urzędnicze.

 

§ 2

Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w PCPR w Kutnie organizuje Dyrektor.

 

§ 3

1. Nabór jest przeprowadzany przez Komisję rekrutacyjną, dalej zwana „Komisją”, powoływaną każdorazowo przez Dyrektora PCPR w Kutnie. Komisja składa się z trzech członków oraz sekretarza komisji.

2. Komisja (jeśli w jej skład nie został powołany Dyrektor) po przeprowadzeniu procedury naboru wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie kandydatury na stanowisko urzędnicze lub o odrzucenie wszystkich kandydatur.

 

§ 4

Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor.

 

 

§ 5

Za przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowisko urzędnicze oraz obsługę techniczną Komisji rekrutacyjnej odpowiada pracownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego wyznaczony jako sekretarz komisji.

 

§ 6

 1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

 

§ 7

1.  Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1)   nazwę i adres jednostki;

2)   określenie stanowiska;

3)   określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4)   wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

4a)  informację o warunkach pracy na danym stanowisku;

4b)  informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

5)   wskazanie wymaganych dokumentów;

6)   określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 

2. Ogłoszenie o naborze może także zawierać informację o metodach rekrutacji, które mogą polegać na przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych lub testów wiedzy oraz wskazywać formę powiadomienia.

 

3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze przygotowuje pracownik zatrudniony w Dziale Organizacyjno- Administracyjnym.

 

4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zatwierdza Dyrektor PCPR w Kutnie.

 

 

§ 8

Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

 

§ 9

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zawarta w protokole nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 10

1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera:

1)   określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, przedstawianych kierownikowi jednostki;

2)   liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

3)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

4)   uzasadnienie dokonanego wyboru;

5)   skład komisji przeprowadzającej nabór.

 

§ 11

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w PCPR w Kutnie oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)   nazwę i adres jednostki;

2)   określenie stanowiska;

3)   imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów KC.

4)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt 1-3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 12

1. Dokumenty złożone w związku z naborem przez kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, są dołączane do jego akt osobowych.

2. Nieodebrane dokumenty pozostałych kandydatów, którzy zostali wymienieni w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odbierane osobiście w terminie 1 tygodnia po zakończeniu naboru bądź po tym czasie niszczone komisyjnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 18-12-2015 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 18-12-2015 09:39