herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Świadczenie usługi prowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci uczestników projektu "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu

Ogłoszenie nr 65726 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.

Kutno: Świadczenie usługi prowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci uczestników projektu

"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

"Rodzina razem - wsparce pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" współfinansowany ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer

identyfikacyjny 47220094000000, ul. ul. Krzywoustego 11, 99301 Kutno, woj. łódzkie,

państwo Polska, tel. 0-24 355 47 50, e-mail sekretariat@pcprkutno.pl, faks 0-24 355 47 50.

Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

tak

www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Inny sposób: Oferty należy przesłać/złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

, sekretariat

Adres:

99-301 Kutno, ul. B. Krzywoustego 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi prowadzenia

zajęć warsztatowych dla dzieci uczestników projektu "Rodzina razem - wsparcie pieczy

zastępczej w powiecie kutnowskim"

Numer referencyjny: PN-01/RPOWŁ/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

1 część, 2 część, 3 część , łącznie może wykonawca złożyć na 3 części ofertę lub na wybraną

część

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: zajęcia w formie warsztatowej dla 60 osób uczestników

projektu "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" .

Szczegółowy opis w SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:

data zakończenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca posiada ( prowadzi działalność gospodarczą jako osoba

fizyczna) wpis do ewidencji/rejestru działalności gospodarczej - jeśli dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Przeprowadził co najmniej jedną usługę w zakresie zajęć z

przedmiotu zamówienia dla co najmniej 20 osób. 2. Posiada studia wyższe o kierunku

społecznym lub psychologicznym lub humanistycznym lub pedagogicznym, polskiej uczelni

lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej i

posiada przygotowanie pedagogiczne oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

tak

Informacje dodatkowe: Posiada studia wyższe o kierunku społecznym lub psychologicznym

lub humanistycznym lub pedagogicznym, polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za

granicą uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej i posiada przygotowanie

pedagogiczne oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca posiada ( prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna) wpis do

ewidencji/rejestru działalności gospodarczej - jeśli dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

oświadczenie że osoba posiada odpowiednie kwalifikacje, oświadczenie o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o doświadczeniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz cenowy,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 75

Doświadczenie zawodowe 20

Aspekt społeczy 5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 21/04/2017, godzina: 08:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.04.2017.12.50.58_OgA_oszeniedocx.pdf 2017-04-13 12:50:58 88,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.04.2017.12.50.58_SIWZ_1_docx.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:50:58 337,6KB 40 razy
2 13.04.2017.12.51.54_ZaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:51:54 93,5KB 34 razy
3 13.04.2017.12.52.12_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:52:12 89,3KB 33 razy
4 13.04.2017.12.52.32_ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZdocx.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:52:32 91,5KB 33 razy
5 13.04.2017.12.52.44_ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:52:44 90,1KB 33 razy
6 13.04.2017.12.52.58_ZaA_A_cznik_nr_5__SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:52:58 90,7KB 34 razy
7 13.04.2017.12.53.11_ZaA_A_cznik_nr_6_SIWZdocx.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:53:11 89,1KB 34 razy
8 13.04.2017.12.53.23_ZaA_A_cznik_nr_7_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:53:23 91,2KB 35 razy
9 13.04.2017.12.53.34_ZaA_A_cznik_nr_8_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:53:34 90,1KB 33 razy
10 13.04.2017.12.53.46_ZaA_A_cznik_nr_9_SIWZdocx.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:53:46 90,0KB 34 razy
11 13.04.2017.12.53.56_ZaA_A_cznik_nr_10_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 12:53:56 96,5KB 34 razy
Wynik postępowania
1 26.04.2017.14.37.15_Informacja_o_wyborze_oferty__docx.pdf 2017-04-26 14:37:15 223,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 13-04-2017 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 26-04-2017 14:37