herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych

Kutno: świadczenie usług szkoleniowych dla 115 osób uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie pt. Lepsze jutro, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 168828 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, woj. łódzkie, tel. 0-24 355 47 50, faks 0-24 355 47 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług szkoleniowych dla 115 osób uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie pt. Lepsze jutro, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla 115 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionymi w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i pełnoletnich wychowanków i wychowanek umieszczonych lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych przez Zamawiającego, uczestniczących w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Projekcie Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Szczegółowego zakresu rzeczowego zadań zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych zero groszy). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej; 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert; 3.gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert; 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych.W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji oraz uwzględniać przesłanki określone art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 uPzp. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. B. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno ,Nr rachunku 63 1240 3190 1111 0010 3144 4476 z dopiskiem Wadium w postępowaniu NR: PN-01 POKL 2014.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Do potwierdzenia tego warunku wykonawcy muszą dołączyć , oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych na 2014 rok prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz. U. Nr 236 poz. 2365 z późn. zm.) oraz kserokopie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Do potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawcy muszą: wykazać iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi i/lub szkoleń i/lub warsztatów w formie wyjazdowej połączonych z budową zaplecza rozwoju zawodowego odpowiadającego tematyką opisaną w Szczegółowym zakresie rzeczowym zadań wykonawcy ( Załączniku Nr 1 SIWZ punkt 5 kolumna 4) dla co najmniej 100 lub więcej osób podopiecznych jednostek pomocy społecznej , z podaniem nazwy zleceniodawcy, ich wartości, nazwy przedmiotu, dat wykonania , grupę odbiorców, liczbę osób i informacją czy usługa została wykonana należycie. Zamawiający doświadczenie Wykonawcy będzie oceniał na podstawie wykazu przeprowadzonych usług , wraz z kserokopią dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 14 usług i/lub szkoleń i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub spotkań w tym po 2 usługi i/lub szkolenia i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub spotkań (oprócz szkoleń w formie wyjazdowej z budowania zaplecza rozwoju zawodowego), obejmujące każde z zadań określonych w Szczegółowym zakresie rzeczowym zadań w SIWZ ( Załącznik Nr 1 do SIWZ) dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej, z podaniem nazwy zleceniodawcy, ich wartości, nazwy przedmiotu, dat wykonania , grupę odbiorców, liczbę osób i informacją czy usługa została wykonana należycie. Zamawiający doświadczenie Wykonawcy będzie oceniał na podstawie wykazu przeprowadzonych usług , wraz z kserokopią dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, załączy do oferty potwierdzenie w formie oświadczenie iż dysponuje ośrodkiem wypoczynkowym oraz opisze standard ,warunki zakwaterowania i walory turystyczno-rekreacyjne obiektu , w którym realizowane będą szkolenia wyjazdowe ( t.j. ośrodek o walorach turystyczno-rekreacyjnych, blisko lasu, zbiorników wodnych, oddalony od Kutna w odległości od 30 km do 140 km, posiadający pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym wyżywieniem); Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wskaże w ofercie iż dysponuje miejscem przeprowadzenia zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz szkoleń grupowych z poradnictwa psychologicznego; szkolenia z zakresu kreowania wizerunku; szkolenia na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej na terenie miasta Kutna;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia: a) co najmniej trzema doradcami zawodowymi z których każdy posiada wykształcenie wyższe kierunkowe ( psychologia lub socjologia lub pedagogika ) oraz licencję lub studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i 5 letni staż zawodowy, b) co najmniej trzema psychologami z których każdy posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia: stosowana lub wychowania lub kliniczna lub rodziny) i 5 letni staż zawodowy, c) co najmniej jednym psychologiem - terapeutą który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe ( psychologia: stosowana lub wychowania lub kliniczna lub rodziny; pedagogika: społeczna lub pracy socjalnej lub opiekuńcza) i 5 letni staż zawodowy w tym 5 letni staż terapeuty, d) co najmniej jednym pedagogiem który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności pedagogika opiekuńcza lub społeczna lub specjalna i 5 letni staż zawodowy, e) co najmniej jedną osobą która posiada wykształcenie wyższe kierunkowe administracja lub prawo i 5 letni staż zawodowy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł. a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 40
 • 3 - Certyfikat Jakości Usług ISO - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie wykonywane w ramach realizacji Projektu Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.05.2014.10.08.59_168828-2014.html 2014-05-20 10:08:59 20,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.05.2014.10.29.30_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:29:30 293,5KB 164 razy
2 20.05.2014.10.30.01_zaA_a__A_a__cznik_nr_1_doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:30:01 205,5KB 119 razy
3 20.05.2014.10.30.28_ZaA_a__A_a__cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:30:28 19KB 121 razy
4 20.05.2014.10.30.43_zaA_a__A_a__cznik_nr_3_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:30:43 199,5KB 125 razy
5 20.05.2014.10.30.54_ZaA_a__A_a__cznik_nr_4__.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:30:55 18KB 96 razy
6 20.05.2014.10.31.05_zaA_a__A_a__cznik_nr_5_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:31:05 18KB 99 razy
7 20.05.2014.10.31.18_zaA_a__A_a__cznik_nr_6__.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:31:18 31KB 122 razy
8 20.05.2014.10.31.42_ZaA_a__A_a__cznik_nr_7_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:31:42 182,5KB 97 razy
9 20.05.2014.10.31.52_zaA_a__A_a__cznik_nr_8.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:31:52 18KB 94 razy
10 20.05.2014.10.32.06_ZaA_a__A_a__cznik_nr_9.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:32:06 324,5KB 97 razy
11 20.05.2014.10.32.17_zaA_a__A_a__cznik_nr_10.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:32:17 187,5KB 117 razy
12 20.05.2014.10.32.31_zaA_a__acznik_nr_11.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:32:31 182,5KB 96 razy
13 20.05.2014.10.32.43_zaA_a__A_a__cznik_nr_12.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:32:43 18KB 94 razy
14 20.05.2014.10.32.57_ZaA_a__A_a__cznik_nr_13.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 10:32:57 21KB 115 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 26.05.2014.20.30.50_wyjaA_nienia_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-26 20:30:50 183,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 26.05.2014.20.30.24_zmiany_SIWZ.doc 2014-05-26 20:30:24 18KB
2 26.05.2014.20.31.11_OgA_oszenie_BIP.docx 2014-05-26 20:31:11 12,7KB
Wynik postępowania
1 11.06.2014.13.52.14_wynik_postA_powania.doc 2014-06-11 13:52:14 1,1MB
2 23.06.2014.13.03.38_ogA_a__oszenie_23.06.2014r..docx 2014-06-23 13:03:38 14,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 20-05-2014 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 23-06-2014 13:03