Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie  ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie  poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I.Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych  za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej zgodnie z założeniami wpisującymi się w Poddziałanie IX.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 ogłoszonego w dniu 25 sierpnia 2015 r. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym partnerem. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie  będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli lidera.

 

II. Zakres tematyczny partnerstwa

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kutnowskiego, poprzez realizację:

- instrumentów aktywizacji społecznej ukierunkowanej na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych

- instrumentów aktywizacji zawodowej ukierunkowanej na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania i utrzymania zatrudnienia

- instrumentów aktywizacji edukacyjnej ukierunkowanej na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne , wpływające na status społeczny.

 

III. Wymagania wobec partnera

1.Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie  w zakresie przygotowania projektu.

2.Podmiot prowadzi działalność w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3. Podmiot posiada doświadczenie w zakresie samodzielnego przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.  Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie województwa łódzkiego w okresie realizacji projektu.

6.Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:

- posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,

-nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7.Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2012 r. poz. 796);

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212).

8.Podmiot nie jest powiązany z Powiatem Kutnowskim/Miastem Kutnem/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie  w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

 

IV .Zgłoszenie powinno zawierać

1.Informacje o podmiocie składającym zgłoszenie ( nazwa podmiotu, forma prawna, nip, regon , adres siedziby/oddziału, telefon, fax, strona internetowa, imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres  strony internetowej, adres poczty elektronicznej)

2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego osiągnięcia ( projekty samodzielnie napisane, realizowane i rozliczone) w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

3. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego osiągnięcia w zakresie realizacji projektów na rzecz aktywizacja społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób niepełnosprawnych ( z podaniem instytucji mogących potwierdzić potencjał partnera)

4.Informacje o posiadanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz wpisie do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia

5. Opis zgodny z celami partnerstwa na które składana jest oferta , zgodnie z obowiązującą dokumentacją programową RPO WŁ oraz konkursową nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 i winna zawierać:

a. Cel główny projektu wraz ze wskazaniem oczekiwanych rezultatów

b. Opis grupy docelowej ( istotne cechy , potrzeby, oczekiwania, bariery uczestników w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w tym dotyczące osób niepełnosprawnych)

c. Opis koncepcji udziału w projekcie w tym szczegółowy opis proponowanych działań  które realizowane będą w projekcie wraz z uzasadnieniem potrzeby ich realizacji.

d. Opis sposobu zarządzania/organizacji działań w ramach projektu ( m.in. wskazanie kadry zarządzającej, miejsce biura projektu, miejsca realizacji działań w ramach projektu)

e. Szacowany budżet z podziałem na działania

f. Proponowany harmonogram w odniesieniu do proponowanych działań

g. Opis posiadanego przez partnera potencjału technicznego/organizacyjnego/finansowego którym dysponuje  wraz ze wskazaniem sposobu jego wykorzystania w ramach projektu.

h. Proponowane przez partnera zasoby finansowe, w tym wkład własny

i. Uzasadnienie dlaczego doświadczenie partnera jest adekwatne do realizacji projektu, uwzględniające dotychczasową działalność prowadzoną na rzecz grupy docelowej do której skierowany będzie projekt  .

 

V. Liczba partnerów

W projekcie przewiduje się udział nie więcej niż jednego partnera.

 

VI. Termin i sposób składania zgłoszeń

1.Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze

2. Termin składania do 03.11.2015r. do godziny 13.00

3.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania IX.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 ” oraz opatrzona nazwą i adresem składającego zgłoszenie.  

4.Oferty można składać:

- osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie , ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, w godzinach 8.00 -15.00;

-lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

5.Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Oferta musi zawierać odpowiedzi na wszystkie elementy wymienione w punkcie IV ogłoszenia oraz musi zawierać wszystkie oświadczenia podmiotu składającego zgłoszenie na kandydata na partnera projektu, wymienione w punkcie III ogłoszenia.

8.Oferta musi zawierać również oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

9. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu

 

VII. Kryteria wyboru

1.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, napisane na komputerze.

2.Oferta musi zawierać wszystkie elementy opisane w ogłoszeniu, brak nie spełnienia jednego z wymagań określonych w punkcie III i IV ogłoszenia powoduje odrzucenie oferty.

3. Oferta niekompletna, dostarczona po terminie, nie będąca odpowiedzią na konkretny konkurs nie podlegają dalszej ocenie.

4. Komisja ds. wyboru partnera dokona oceny ofert w oparciu o:

a. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa

b. Spójność i atrakcyjność przedstawionej koncepcji udziału kandydata na partnera w projekcie.

c. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze

d. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe).

5. Partnerem zostanie wybrany kandydat, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione.

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

 

VIII. Procedura wyboru partnera.

1. Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt. III oraz pkt. IV jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.

3. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona na stronie PCPR w Kutnie.

4. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

5. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

6. Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 

IX. Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.516 799 194 w godzinach 8.00-15.00

 

X. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
2.Ogłaszający zastrzega sobie:

a. Prawo wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

b. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.

c. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

d. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

3.W przypadku unieważnienia naboru Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 13-10-2015 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lewandowski 13-09-2019 16:03