herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych


 

 

Kutno: świadczenie usług szkoleniowych dla 104 osób uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie pt. Lepsze jutro, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 121439 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, woj. łódzkie, tel. 0-24 355 47 50, faks 0-24 355 47 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług szkoleniowych dla 104 osób uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie pt. Lepsze jutro, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla 104 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionymi w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i pełnoletnich wychowanków i wychowanek umieszczonych lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych przez Zamawiającego, uczestniczących w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Projekcie Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Szczegółowego zakresu rzeczowego zadań zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 5.000,00zł (słownie:pięć tysięcy złotych zero groszy). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej; 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert; 3.gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert; 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych.W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji oraz uwzględniać przesłanki określone art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 uPzp. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. B. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno ,Nr rachunku 63 1240 3190 1111 0010 3144 4476 z dopiskiem Wadium w postępowaniu NR: PN-01 POKL 2013.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do potwierdzenia tego warunku wykonawcy muszą dołączyć , oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych na 2013 rok prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz. U. Nr 236 poz. 2365 z późn. zm.) oraz kserokopie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawcy muszą: wykazać iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 8 usług i lub szkoleń i lub warsztatów i lub kursów i lub spotkań w tym po 1 usłudze i lub szkoleniu i lub warsztatów i lub kursów i lub spotkań obejmującej każde z zadań określonych w Szczegółowym zakresie rzeczowym zadań w SIWZ ( Załącznik Nr 1 do SIWZ) dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej. W tym co najmniej 1 usługa i lub szkolenie i lub warsztat i lub kurs i lub spotkania dla co najmniej 100 lub więcej osób podopiecznych jednostek pomocy społecznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto ( sto tysięcy złotych), z podaniem nazwy zleceniodawcy, ich wartości, nazwy przedmiotu, dat wykonania , grupę odbiorców, liczbę osób i informacją czy usługa została wykonana należycie. Zamawiający doświadczenie Wykonawcy będzie oceniał na podstawie wykazu przeprowadzonych usług , wraz z kserokopią dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. Uwaga: Wykazane usługi i lub szkolenia i lub warsztaty i lub kursy i lub spotkania winny rozpocząć się i zakończyć w okresie 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Nie będą brane pod uwagę usługi rozpoczęte i nie zakończone oraz trwające.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, załączy do oferty potwierdzenie w formie oświadczenie iż dysponuje ośrodkiem wypoczynkowym oraz opisze standard ,warunki zakwaterowania i walory turystyczno-rekreacyjne obiektu , w którym realizowane będą szkolenia wyjazdowe ( t.j. ośrodek o walorach turystyczno-rekreacyjnych, blisko lasu, zbiorników wodnych, oddalony od Kutna w odległości od 30 km do 120 km, posiadający pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym wyżywieniem); Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wskaże w ofercie iż dysponuje miejscem przeprowadzenia zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz szkoleń grupowych z poradnictwa psychologicznego na terenie miasta Kutna; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wskaże w ofercie iż dysponuje miejscem przeprowadzenia zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz szkoleń grupowych z poradnictwa psychologicznego na terenie miasta Kutna.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia: a) co najmniej trzema doradcami zawodowymi z których każdy posiada wykształcenie wyższe kierunkowe ( psychologia lub socjologia lub pedagogika ) oraz licencję lub studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i 5 letni staż zawodowy, b) co najmniej trzema psychologami z których każdy posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia: stosowana lub wychowania lub kliniczna lub rodziny) i 5 letni staż zawodowy, c) co najmniej jednym psychologiem - terapeutą który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe ( psychologia: stosowana lub wychowania lub kliniczna lub rodziny; pedagogika: społeczna lub pracy socjalnej lub opiekuńcza) i 4 letni staż zawodowy w tym 4 letni staż terapeuty, d) co najmniej jednym pedagogiem który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności pedagogika opiekuńcza lub społeczna lub specjalna i 4 letni staż zawodowy, e) co najmniej jedną osobą która posiada wykształcenie wyższe kierunkowe administracja lub prawo i 5 letni staż zawodowy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł. a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50

 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 40

 • 3 - Certyfikat Jakości Usług ISO - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2013 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie wykonywane w ramach realizacji Projektu Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.06.2013.10.26.46_ogA_oszenie.doc 2013-06-24 10:26:46 53,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.06.2013.19.59.56_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 19:59:56 1,9MB 247 razy
2 21.06.2013.20.01.35_za--cznik_nr_1_doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:01:35 338,5KB 171 razy
3 21.06.2013.20.01.57_Za--cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:01:57 325,5KB 143 razy
4 21.06.2013.20.02.14_za--cznik_nr_3_.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:02:14 334,5KB 140 razy
5 21.06.2013.20.02.29_Za--cznik_nr_4__.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:02:29 318,5KB 149 razy
6 21.06.2013.20.02.49_za--cznik_nr_5_.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:02:49 317,5KB 141 razy
7 21.06.2013.20.03.01_za--cznik_nr_6__.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:03:01 318,5KB 146 razy
8 21.06.2013.20.03.14_Za--cznik_nr_7_.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:03:14 317,5KB 140 razy
9 21.06.2013.20.03.29_Za--cznik_nr_8_.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:03:29 32KB 146 razy
10 21.06.2013.20.03.42_za--cznik_nr_9.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:03:42 32KB 145 razy
11 21.06.2013.20.03.55_Za--cznik_nr_10.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:03:55 31KB 138 razy
12 21.06.2013.20.04.07_za--cznik_nr_11_.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:04:07 318,5KB 138 razy
13 21.06.2013.20.04.23_Za--cznik_nr_12_.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 20:04:23 346,5KB 185 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.06.2013.13.25.21_OdpowiedAo_na_zapytania_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-27 13:25:21 186,5KB
Wynik postępowania
1 08.07.2013.12.30.38_wybA_r_najkorzystniejszej.doc 2013-07-08 12:30:38 33KB
Udzielenie zamówienia
1 18.07.2013.09.03.08_Kutno_OGA_OSZENIE.doc 2013-07-18 09:03:08 20,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 21-06-2013 19:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 18-07-2013 09:03