herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Przetarg nieograniczony na usługi poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego


 

Kutno, 27 kwiecień 2012

 

 

Nr spr.: PN/01/POKL/2012

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kutnie

ul. Krzywoustego 11

99-301 Kutno

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA i ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11,

99-301 Kutno, woj. łódzkie, tel. /24/ 355-47-50, fax /24/ 355-47-50.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkutno.pl

 

 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

organizacja i przeprowadzenie usług w zakresie: „ indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego” „indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionymi w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i pełnoletnich wychowanków i wychowanek umieszczonych lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych przez Zamawiającego, uczestniczących w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Projekcie „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Zamówienie jest prowadzone w częściach. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia.

 

Część pierwsza przedmiotu zamówienia: usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 84 Beneficjentów Ostatecznych w wymiarze 5 jednogodzinnych spotkań indywidualnych (razem 420 godzin zegarowych) i grupowego wsparcia psychologicznego dla 84 Beneficjentów Ostatecznych - 5 spotkań warsztatowych 6 godzinnych w czterech grupach (razem 120 godzin zegarowych). Odbiorcami będą osoby z terenu powiatu kutnowskiego tj.: usamodzielniający się wychowanki i wychowankowie umieszczonych lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze, oraz osoby (kobiety i mężczyźni) niepełnosprawne ruchowo i/lub intelektualnie pozostający bez zatrudniania lub zatrudnieni w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w Projekcie „Lepsze jutro” realizowanym przez Zamawiającego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Cel: Celem poradnictwa psychologicznego jest wsparcie uczestników/uczestniczek projektu w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących ich szeroko rozumianej aktywności społeczno-zawodowej, w szczególności zniwelowanie barier psychologicznych występujących u skierowanych osób, podniesienie ich kompetencji życiowych, umiejętności społeczno - zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i rodzinnych, wpływanie na poprawę ich relacji z innymi, komunikacji interpersonalnej, wzmocnienie ich pewności siebie, określenie predyspozycji psychofizycznych, pomoc w wyborze zawodu lub w przekwalifikowaniu, radzenie sobie z sytuacją pozostawania osobą niepracującą lub wykluczoną społecznie, zmotywowanie do aktywnej postawy w celu powrotu ich do życia społecznego i na rynek pracy, przezwyciężania ograniczeń związanych z niepełnosprawnością.

 

W ramach usługi zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

 

 1. wykonać badania i diagnozy psychologiczne skierowanych uczestników i uczestniczek;

 2. przeprowadzić w porozumieniu z doradcą zawodowym indywidualny planu działania;

 3. przeprowadzić poradnictwo indywidualne w łącznym wymiarze 420 godzin zegarowych - pięć jednogodzinnych spotkań indywidualnych;

 4. przeprowadzić poradnictwo grupowe dla 4-ch grup w łącznym wymiarze 120 godzin zegarowych - w formie warsztatów po 30 godzin każde;

 5. przeprowadzić wsparcie psychologiczne w formie terapii indywidualnej dla wszystkich uczestników projektu;

 6. w okresie od czerwca do lipca przeprowadzić badania wstępne w wymiarze 2 godzin na każdego uczestnika projektu;

 7. pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, z wyuczonej bezradności lub innych;

 8. pomoc w łagodzeniu konfliktów interpersonalnych występujących u uczestników i uczestniczek projektu i poprawa ich relacji społecznych, komunikacji interpersonalnej;

 9. prowadzić stałą ewaluację postępów osób objętych wsparciem;

 10. wspieranie aktywności społecznej i zawodowej uczestników i uczestniczek projektu;

 11. określenie możliwości psychofizycznych i pomoc w wyborze zawodu lub przekwalifikowaniu, z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypizowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie;

 12. dokumentować własną pracę: kartami czynności, listami obecności, sporządzeniem opinii psychologicznych z zaleceniami, ewidencją udzielonych konsultacji, indywidualnymi terminarzami spotkań z beneficjentami, przeprowadzonymi ankietami;

 13. prowadzić konsultacje wg ustalonego z koordynatorem projektu harmonogramu;

 14. zorganizować dyżury w godzinach uzgodnionych z uczestnikami (czas poradnictwa dla poszczególnych osób określany być musi w pełnych godzinach zegarowych);

 15. współpracować stale z innymi specjalistami zatrudnionymi w projekcie, a w szczególności z doradcą zawodowym i pracownikami PCPR realizującymi projekt „Lepsze jutro”;

 16. uczestniczyć w warsztatach aktywizujących jako obserwator.

 

Zakres i tematyka doradztwa związana będzie i uzależniona od potrzeb uczestników/uczestniczek projektu „Lepsze jutro”

 

Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Zamawiający użycza bezpłatnie miejsce wykonania usługi.

 

Część druga przedmiotu zamówienia: usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla 84 Beneficjentów Ostatecznych w wymiarze 5 jednogodzinnych spotkań indywidualnych (razem 420 godzin zegarowych) i grupowego doradztwa zawodowego dla 84 Beneficjentów Ostatecznych - 5 spotkań warsztatowych 6 godzinnych w czterech grupach (razem 120 godzin zegarowych). Odbiorcami będą osoby z terenu powiatu kutnowskiego tj.: usamodzielniający się wychowanki i wychowankowie umieszczonych lub opuszczających rodziny zastępczych i placówki opiekuńczo - wychowawcze, oraz osoby (kobiety i mężczyźni) niepełnosprawne ruchowo i/lub intelektualnie pozostający bez zatrudniania lub zatrudnieni w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w Projekcie „Lepsze jutro” realizowanym przez Zamawiającego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Cel: Celem doradztwa zawodowego jest wsparcie uczestników/uczestniczek projektu w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich szeroko rozumianej aktywności zawodowej, w tym w szczególności wyboru zawodu, możliwości dalszego kształcenia i szkolenia zgodnie z predyspozycjami, zmotywowanie do aktywnej postawy na rynku pracy, wymogów, które muszą spełniać kandydaci do pracy danym zawodzie, umiejętności kontaktu z pracodawcą, uwzględnienie perspektywy niepełnosprawności. W czasie spotkań uczestnik i uczestniczka powinien poznać swój potencjał i nowe możliwości co do swojej przyszłej aktywności zawodowej.

 

W ramach usługi zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

 

 1. przeprowadzić niestereotypowe poradnictwo zawodowe indywidualne w łącznym wymiarze 420 godzin zegarowych, z dostosowaniem do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu;

 2. przeprowadzić grupowe poradnictwo wsparcia zawodowego dla 4-ch grup w łącznym wymiarze 120 godzin zegarowych - w formie warsztatów po 30 godzin każde;

 3. opracować w porozumieniu z psychologiem indywidualny plany działania dla każdego z uczestników i uczestniczek projektu;

 4. systematycznie diagnozować zapotrzebowania uczestników i uczestniczek projektu na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypizowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie;

 5. świadczenie usług w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego związanych z planowaniem kariery zawodowej dla nieaktywnych zawodowo poprzez udzielanie: indywidualnych (z wykorzystaniem indywidualnych planów działań) i grupowych porad zawodowych, indywidualnych i grupowych informacji zawodowych;

 6. udzielać indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych Beneficjentom Ostatecznych;

 7. udzielać porad indywidualnych i grupowych związanych z podejmowaniem decyzji zawodowych w zakresie wyboru zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia zawodowego oraz miejsca pracy, z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypizowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie;

 8. przekazywać wiedzę i informacji o zawodach, możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy - w formie szkoleń, spotkań, warsztatów i indywidualnych konsultacji, z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypizowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie;

 9. stosować właściwe metody, narzędzia i techniki z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego,
  np.: rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań;

 10. współpracować z trenerami, psychologiem oraz pośrednictwem pracy;

 11. gromadzenie, aktualizowanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów informacji edukacyjnych, o lokalnym rynku pracy; gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), formach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;

 12. wskazywać osobom zainteresowanym źródła dodatkowej rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych Unii Europejskiej, porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;

 13. prowadzić grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowując osoby do świadomego planowania kariery
  i podjęcia roli zawodowej;

 14. kierować w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;

 15. zorganizować dyżury w godzinach uzgodnionych z koordynatorem projektu, który pośredniczyłby w ustalaniu czasu spotkań dla poszczególnych zainteresowanych uczestników (czas poradnictwa dla poszczególnych osób określany być musi w pełnych godzinach zegarowych;

 16. współpracować stale z innymi specjalistami zatrudnionymi w projekcie, a w szczególności z psychologiem i pracownikami PCPR realizującymi projekt „Lepsze jutro”;

 17. dokumentować własną pracę: indywidualnymi planami i terminarzami spotkań z beneficjentami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, kartami pracy, ewidencją dokonanych wizyt i udzielonych konsultacji, listami obecności, sporządzeniem opinii, przeprowadzonymi ankietami.

 

Na podstawie jak wyżej Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu indywidualne opinie końcowe dla każdego/każdej uczestnika/uczestniczki zawierające diagnozę predyspozycji zawodowych i analizę potrzeb.

 

Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Zamawiający użycza bezpłatnie miejsce wykonania usługi.

 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik zamówień (CPV): 85.12.12.70-6; 85.31.23.20-8;

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMOCZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium przez Wykonawców.

 

III.2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Dla części pierwszej przedmiotu zamówienia:

Wymagane jest w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadzenie minimum 3-ch usług obejmujących poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnej bądź grupowej (za 1 usługę przyjmuje się realizację umowy indywidualnego poradnictwa dla minimum 30 osób bądź grupowego poradnictwa dla 21 osób ) odpowiadających swoim rodzajem tj. o nazwie tej samej lub zbliżonej do przedstawionej w niniejszej SIWZ przedmiotowej części zamówienia (pojęcie nazwa tożsama lub zbliżona oznacza: poradnictwo, konsultacje, terapię, trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty psychologiczne, warsztaty integracyjne, trening komunikacji interpersonalnej, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie grupy rozwoju osobistego, warsztaty zajęć psychoedukacyjnych).

 

Dla części drugiej przedmiotu zamówienia:

Wymagane jest, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadzenie minimum 3-ch usług obejmujących poradnictwo doradcy zawodowego w formie indywidualnej bądź grupowej (za 1 usługę przyjmuje się realizację umowy indywidualnego poradnictwa dla minimum 30 osób, bądź grupowego poradnictwa dla 21 osób ) odpowiadających swoim rodzajem (tj. o nazwie tej samej lub zbliżonej do przedstawionej w niniejszej SIWZ) przedmiotowej części zamówienia (pojęcie nazwa tożsama lub zbliżona oznacza: poradnictwo, konsultacje, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, prowadzenie grupy rozwoju osobistego, zajęcia psychoedukacyjne).

Ocena spełnienia w/wym. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, oraz w wykazie wykonanych usług złożonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli:

 

Część pierwsza przedmiotu zamówienia: zrealizują psycholodzy Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia:

 

Osoba przewidziana do realizacji zamówienia powinna posiadać dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub uzyskane za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej. Spełnieniem tego warunku będzie poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający zdobyte wykształcenie.

 

Osoba przewidziana do realizacji zamówienia powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce zbliżonej do przedstawionej w SIWZ i zrealizowała w tym okresie minimum 3 usługi. Spełnieniem tego warunku będą poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie (listy referencyjne, umowy, protokoły odbioru, zaświadczenie, rekomendacje itp.).

 

Część druga przedmiotu zamówienia: zrealizują doradcy zawodowi Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia:

 

Osoba przewidziana do realizacji zamówienia powinna posiadać wykształcenie wyższe w zakresie/o specjalności doradztwa zawodowego, bądź wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie doradca zawodowy, lub posiada licencję doradcy zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r. z późn. zm. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Osoba przewidziana do realizacji zamówienia powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce zbliżonej do przedstawionej w SIWZ i zrealizowała w tym okresie minimum 3 usługi. Spełnieniem tego warunku będą poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie (listy referencyjne, umowy, protokoły odbioru, zaświadczenie, rekomendacje itp.).

Ocena spełnienia w/wym. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, oraz w wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia złożonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Dotyczy wszystkich części: oświadczenie Wykonawcy/osoby realizującej projekt o niezaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również w ramach innych projektów „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia” złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

1 - Cena oferty - 80 pkt.

2 - Doświadczenie wykonawcy - 20 pkt.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

11.05.2012 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno ul. Krzywoustego 11, w Sekretariacie.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

 

Zamówienie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Ogłoszenie niniejsze zostało również zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 137902 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012.

 

 

 

Zarządzająca Projektem

 

Ewa Wypych

Z-ca Dyrektora PCPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 137902-2012.html 2012-04-27 16:42:54 27,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_uslugi_poradnictwa_psychologicznego_i_doradztwa_zawodoweg.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-04-27 16:42:54 619,5KB 158 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_Nr_spr._01-POKL-2012.doc 2012-05-15 14:25:53 26KB
Udzielenie zamówienia
1 179078-2012.html 2012-05-30 09:37:18 14,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 27-04-2012 16:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 30-05-2012 09:37