herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B

 

Kutno: Przeprowadzenie usługi szkolenia kursu prawa jazdy kategorii B dla 10 usamodzielnianych wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze uczestniczących w Projekcie Lepsze jutro współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 129194 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, woj. łódzkie, tel. 0-24 355 47 50, faks 0-24 355 47 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie usługi szkolenia kursu prawa jazdy kategorii B dla 10 usamodzielnianych wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze uczestniczących w Projekcie Lepsze jutro współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia kursu prawa jazdy kategorii B dla 10 usamodzielnianych wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu powiatu kutnowskiego uczestniczących w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Projekcie Lepsze jutro współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjenci dla których zostanie przeprowadzony kurs zostaną wskazani przez Zamawiającego. 2. W ramach usługi, Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834 ze zm.; Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 24 z późń. zm.). Program szkolenia musi zawierać między innymi następujące zagadnienia: a) przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu prowadzenia samochodu osobowego, b) zapoznanie z przepisami ruchu drogowego, c) nabycie umiejętności obsługi mechanizmów pojazdów, d) pomoc przedlekarską, e) zapoznanie z przepisami BHP i p.poż., f) praktyczna nauka jazdy, g) egzamin wewnętrzny. 3. Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie i wymiarze określonym przez obowiązujące przepisy, w tym: a) 30 godzin (po 45 minut) zajęć teoretycznych z przepisów prawa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, b) minimum 33 godziny (po 60 minut) zajęć praktycznych w warunkach miejskich, trasie i na placu manewrowym, licząc na jednego uczestnika kursu. 4. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: miasto Kutno. Dopuszcza się możliwość, aby usługa szkoleniowa była realizowana poza terenem miasta Kutna, przy czym dojazd uczestników szkolenia w takim przypadku zapewnia Wykonawca na własny koszt. Zajęcia teoretyczne muszą się odbywać w salach szkół nauki jazdy, które znajdują się pod adresem wskazanym w zaświadczeniu o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wydanym przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 5. W podanej ofercie należy uwzględnić w szczególności: a) koszt wykładowców, b) wynajem sal szkoleniowych, c) wynajem placu manewrowego, d) koszt przystąpienia uczestnika do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego, e) materiały szkoleniowe dla uczestników posiadające podane przez Zamawiającego logotypy projektu, f) ubezpieczenie NNW uczestników kursu na kwotę nie niższą niż 10000,00 zł na 1 uczestnika na czas trwania kursu, g) wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu na drukach zawierających podane przez Zamawiającego logotypy projektu, h) prowadzenie dokumentacji na drukach zawierających podane przez Zamawiającego logo projektu tj.: listy obecności, programy szkolenia, harmonogram szkolenia, ankiety oceniające szkolenie, i) koszt poczęstunku w trakcie trwania zajęć teoretycznych tj.: soki, kawa, herbata, woda mineralna, ciastka, II danie obiadowe, itp.. j) koszt badań lekarskich, k) wszelkie pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem kursu. 6. Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie praktyczne z wykorzystaniem pojazdów które: a) są dopuszczone do ruchu, b) są przystosowane do nauki jazdy, c) spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w zakresie Prawa jazdy kategorii B. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy liczby osób objętych szkoleniem, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części. 8. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie warunki lokalowe oraz organizacyjno - techniczne, w tym: a) wymagane jest, aby Wykonawca dysponował salami szkoleniowymi wyposażonymi w zestaw pomocy dydaktycznych. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków w miejscu szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienia samodzielnych stanowisk szkoleniowych zawierających treści przedmiotowo związane z kategorią prawa jazdy, b) uczestnik szkolenia musi zostać wyposażony w bezzwrotne materiały dydaktyczne w terminie właściwym do prawidłowego przebiegu nauki, c) ilość pojazdów sprawnych technicznie, przystosowanych do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia - minimum 2, d) wykonawca powinien posiadać ubezpieczone pojazdy szkoleniowe, e) kadra musi się składać z minimum 2 osób, posiadającej przygotowanie, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia w prowadzeniu szkoleń o tematyce związanej z przedmiotem zamówienia w postaci przeprowadzonych trzech szkoleń grupowych. 9. Ukończenie szkolenia musi być potwierdzone stosownym zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10. 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834 ze zmianami)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że prowadzi działalność gospodarczą pozwalającą na realizację przedmiotu zamówienia i posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców powiatu kutnowskiego, zgodnie z art. 103 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 3 kursów tożsamych z przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie (w/w dokumenty należy przedłożyć do każdej wykonanej usługi),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:- dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 pojazdami spełniającymi wymagania odrębnych przepisów, wykorzystywanych w procesie nauczania, oraz pełnowymiarowym placem manewrowym; - dysponuje odpowiednim zakładem (lokalem), urządzeniami technicznymi i materiałami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: dysponuje lub będzie dysponował dla potrzeb przedmiotu zamówienia co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym, terminu realizacji umowy w przypadku okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy mogą także wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2011 godzina 13:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie wykonywane w ramach realizacji Projektu Lepsze jutro wsółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_-2011.htm 2011-05-25 15:18:46 19,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kurs_prawa_jazdy-wersja_uaktualnina.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 15:18:46 452,5KB 158 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_ofert_Nr_spr._PN-02-POKL-2011.doc 2011-06-09 18:51:35 49,5KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na__przeprowadzenie_uslugi_szkoleniakurs_prawa_jazdy_ktg._B.doc 2011-06-15 15:31:58 59,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 25-05-2011 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 15-06-2011 15:31