herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kutno: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 173720 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, woj. łódzkie, tel. 0-24 355 47 50, faks 0-24 355 47 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie oraz w konsekwencji powyższego prawo zmniejszenia liczby grup szkoleniowych. 3. Zamówienie będzie realizowane w formie kursów tematycznych, z których każdy stanowi odrębną część: 1.1 Część 1 - KURS SPAWANIA METODĄ MAG (135) Kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony jest dla 1 grupy 4 osobowej tj. wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, posiadających wykształcenie minimum podstawowe, oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności spawalniczych przez uczestników kursu i przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu końcowego według wytycznych Instytutu Spawalnictwa oraz przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego wykonywania zawodu spawacza. Czas trwania szkolenia (termin rozpoczęcia i zakończenia): od daty podpisania umowy - maksymalnie do 29 października 2010 r. - terminy ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych dat odbywania zajęć. Kandydaci na szkolenie zostaną wybrani przez Zamawiającego. Wykonawca wyłoniony w trakcie przetargu po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego zakwalifikowanych do szkolenia. Godziny szkolenia: 148 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika (przez godzinę lekcyjną należy rozumieć 45 minut zajęć), w tym: - 28 godzin zajęć teoretycznych, - 120 godzin zajęć praktycznych, które odbywać się będą na stanowiskach spawalniczych wyposażonych w sprzęt-spawarki. Zamawiający wymaga aby zajęcia szkoleniowe prowadzone były codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w przedziale czasowym od 16:00 do 21:00, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych oraz w soboty w przedziale czasowym od 09:00 do 18:00 w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Godziny zajęć ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć. Program szkolenia powinien być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-07 IS-17, oraz powinien obejmować zagadnienia dotyczące między innymi: - procesów spawania, technologii metali, rysunku technicznego, elektrotechniki, - rodzaju materiałów, urządzeń i sprzętu do spawania, - techniki i technologii spawania blach i rur spoinami pachwinowymi stali niestopowych i stali nierdzewnych, wysokostopowych, w osłonie dwutlenku węgla, - podstawowych wymagań bhp i p.poż na stanowisku pracy spawacza, Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Zamawiający wymaga aby zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone były na terenie miasta Kutna. W czasie szkolenia Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom szkolenia wyżywienie w postaci codziennego cateringu tj. ciastko typu drożdżówka, kawa, herbata, oraz jeden ciepły posiłek tj. II danie obiadowe. Uczestnicy szkolenia muszą zostać wyposażeni w obowiązkowe materiały szkoleniowe w postaci: zeszyt, długopis, ołówek, linijka, podręcznik z zakresu tematyki objętej programem szkolenia (które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność) oraz inne dodatkowe, proponowane przez Wykonawcę materiały, a także wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz odzież ochronną. Materiały i odzież należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Odbiór materiałów i odzieży musi zostać pokwitowany przez uczestników szkolenia. Wykonawca zapewnia materiały spawalnicze, salę do zajęć teoretycznych wyposażoną w rzutnik multimedialny, plansze, folie na spawanie metodą MAG . Wykonawca zapewnia dla każdego uczestnika szkolenia oddzielne stanowiska spawalnicze. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich. Szkolenie będzie się kończyć egzaminem i uzyskaniem przez uczestników szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu, Książeczki Spawacza wydanej przez Instytut Spawalnictwa oraz Certyfikat Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Czas trwania egzaminu wlicza się do czasu trwania szkolenia. Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować: a) koszt materiałów szkoleniowych do zajęć teoretycznych i praktycznych, b) koszt odzieży ochronnej, c) koszt ubezpieczenia, d) koszt wyżywienia, e) koszt badań lekarskich, f) koszt pierwszego egzaminu. 1.2 Część 2 - KURS BARMANA Kurs w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami przeznaczony jest dla 1 grupy 5 osobowej tj. wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, posiadających wykształcenie minimum podstawowe oraz zdolność i predyspozycje do wykonywania zawodu. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do nabycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu na stanowisku barmana w placówkach i zakładach gastronomicznych otwartych i zamkniętych (restauracje, bary) ze znajomością obsługi kas fiskalnych. Czas trwania szkolenia (termin rozpoczęcia i zakończenia): od daty podpisania umowy - maksymalnie do 31 sierpnia 2010 r. - terminy ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych dat odbywania zajęć. Kandydaci na szkolenie zostaną wybrani przez Zamawiającego. Wykonawca wyłoniony w trakcie przetargu po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego zakwalifikowanych do szkolenia. Godziny szkolenia: 120 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika (przez godzinę lekcyjną należy rozumieć 45 minut zajęć), w tym: - 48 godzin zajęć teoretycznych, - 72 godzin zajęć praktycznych. Zamawiający wymaga aby zajęcia szkoleniowe prowadzone były codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w przedziale czasowym od 16:00 do 21:00, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych oraz w soboty w przedziale czasowym od 09:00 do 18:00 w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Godziny zajęć ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz powinien obejmować zagadnienia dotyczące między innymi: - przepisów ogólnych, bhp i ppoż, - wizerunku zawodowego barmana, etyka i psychologia pracy, - zarysu technologii i towaroznawstwa napojów, - organizacji pracy w barze (typy barów, urządzenia i sprzęt meblowy będący na wyposażeniu baru, miary barowe, - przygotowania sali barowej do obsługi klienta, - obsługi gościa baru, - zapoznania z zasadami sporządzania napojów alkoholowych: umiejętność przygotowywania i podawania drinków, koktajli, napojów mieszanych, - zasad doboru i serwowania win, - umiejętność sporządzania i serwowania różnych rodzajów kaw i herbat, - podstaw systemu flair, - umiejętność wystawiania rachunków i obsługi kas fiskalnych. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Zamawiający wymaga aby zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone były na terenie miasta Kutna. W czasie szkolenia Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom szkolenia wyżywienie w postaci codziennego cateringu tj. ciastko typu drożdżówka, kawa, herbata, oraz jeden ciepły posiłek tj. II danie obiadowe. Uczestnicy szkolenia muszą zostać wyposażeni w obowiązkowe materiały szkoleniowe w postaci: zeszyt, długopis, ołówek, podręcznik z zakresu tematyki objętej programem szkolenia (które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność) oraz inne dodatkowe, proponowane przez Wykonawcę materiały, a także wszelkie materiały i akcesoria barmańskie niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Odbiór materiałów musi zostać pokwitowany przez uczestników szkolenia. Szkolenie powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym zdobyte wiadomości i umiejętności oraz wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku MEN. Czas trwania egzaminu wlicza się do czasu trwania szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich. Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować: a) koszt wyżywienia, b) koszt materiałów szkoleniowych do zajęć teoretycznych i praktycznych, akcesoriów barmańskich, c) koszt ubezpieczenia, d) koszt badań lekarskich, e) koszt pierwszego egzaminu. 1.3 Część 3 - KURS KELNERA Kurs w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami przeznaczony jest dla 1 grupy 5 osobowej tj. wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, posiadających wykształcenie minimum podstawowe oraz zdolność i predyspozycje do wykonywania zawodu. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do nabycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu na stanowisku kelnera w placówkach i zakładach gastronomicznych otwartych i zamkniętych (restauracje, bary). Czas trwania szkolenia (termin rozpoczęcia i zakończenia): od daty podpisania umowy - maksymalnie do 31 sierpnia 2010 r. - terminy ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych dat odbywania zajęć. Kandydaci na szkolenie zostaną wybrani przez Zamawiającego. Wykonawca wyłoniony w trakcie przetargu po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego zakwalifikowanych do szkolenia. Godziny szkolenia: 130 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika (przez godzinę lekcyjną należy rozumieć 45 minut zajęć), w tym: - 50 godzin zajęć teoretycznych, - 80 godzin zajęć praktycznych. Zamawiający wymaga aby zajęcia szkoleniowe prowadzone były codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w przedziale czasowym od 16:00 do 21:00, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych oraz w soboty w przedziale czasowym od 09:00 do 18:00 w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Godziny zajęć ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz powinien obejmować zagadnienia dotyczące między innymi: - przepisów ogólnych, bhp i ppoż, - towaroznawstwa spożywczego, - wizerunku zawodowego kelnera, etyka i psychologia pracy, - organizacji pracy na stanowisku kelnera, - poznanie technik profesjonalnej obsługi klienta, - przygotowania sali konsumpcyjnej do obsługi klienta i konsumenta, - organizacji przyjęć okolicznościowych i imprez, - technik serwowania oraz podawania potraw i napojów, - zajęcia praktyczne. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zamawiający wymaga aby zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone były na terenie miasta Kutna. W czasie szkolenia Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom szkolenia wyżywienie w postaci codziennego cateringu tj. ciastko typu drożdżówka, kawa, herbata, oraz jeden ciepły posiłek tj. II danie obiadowe. Uczestnicy szkolenia muszą zostać wyposażeni w obowiązkowe materiały szkoleniowe w postaci: zeszyt, długopis, ołówek, podręcznik z zakresu tematyki objętej programem szkolenia (które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność) oraz inne dodatkowe, proponowane przez Wykonawcę materiały, a także wszelkie materiały i akcesoria kelnerskie niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Odbiór materiałów musi zostać pokwitowany przez uczestników szkolenia. Szkolenie powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym zdobyte wiadomości i umiejętności oraz wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku MEN. Czas trwania egzaminu wlicza się do czasu trwania szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich. Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować: a) koszt wyżywienia, b) koszt materiałów szkoleniowych do zajęć teoretycznych i praktycznych, akcesoriów kelnerskich, c) koszt ubezpieczenia, d) koszt badań lekarskich, f) koszt pierwszego egzaminu. 1.4 Część 4 - KURS ARTYSTYCZNEGO UKŁADANIA ROŚLIN Kurs w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami przeznaczony jest dla 1 grupy 5 osobowej tj. wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, z wykształceniem minimum podstawowym, posiadających zdolności manualne, zainteresowanych pracą w kwiaciarniach, sklepach z pamiątkami lub prowadzeniem własnej firmy. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do nabycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu na stanowisku florysty ze znajomością obsługi kas fiskalnych. Czas trwania szkolenia (termin rozpoczęcia i zakończenia): od daty podpisania umowy - maksymalnie do 30 września 2010 r. - terminy ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych dat odbywania zajęć. Kandydaci na szkolenie zostaną wybrani przez Zamawiającego. Wykonawca wyłoniony w trakcie przetargu po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego zakwalifikowanych do szkolenia. Godziny szkolenia: 100 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika (przez godzinę lekcyjną należy rozumieć 45 minut zajęć), w tym: - 35 godzin zajęć teoretycznych, - 65 godzin zajęć praktycznych. Zamawiający wymaga aby zajęcia szkoleniowe prowadzone były codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w przedziale czasowym od 16:00 do 21:00, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych oraz w soboty w przedziale czasowym od 09:00 do 18:00 w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Godziny zajęć ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz powinien obejmować zagadnienia dotyczące między innymi: - podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu florystyki, - materiałoznawstwo, roślinoznawstwo i pielęgnacja roślin, - narzędzia i materiały dekoracyjne używane w bukieciarstwie, - pielęgnacja roślin do zakupu hurtowego pod sprzedaż detaliczną, - zasady tworzenia kompozycji we florystyce, - technika pakowania prezentów, - wykonywanie kompozycji z kwiatów: wiązanki i kompozycje okolicznościowe, florystyka ślubna, florystyka komunijna, wieńce i bukiety pogrzebowe, kosze kwiatów, dekoracja samochodowa, - dekoracje świąteczne i okolicznościowe, - kompozycje z kwiatów sztucznych i suszonych, - aranżowanie roślin doniczkowych, - japońska sztuka układania kompozycji kwiatowych, - obsługa kas fiskalnych, - zajęcia praktyczne. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zamawiający wymaga aby zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone były na terenie miasta Kutna. W czasie szkolenia Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom szkolenia wyżywienie w postaci codziennego cateringu tj. ciastko typu drożdżówka, kawa, herbata, oraz jeden ciepły posiłek tj. II danie obiadowe. Uczestnicy szkolenia muszą zostać wyposażeni w obowiązkowe materiały szkoleniowe w postaci: zeszyt, długopis, ołówek, podręcznik z zakresu tematyki objętej programem szkolenia (które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność) oraz inne dodatkowe, proponowane przez Wykonawcę materiały, a także wszelkie materiały i akcesoria florystyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Odbiór materiałów musi zostać pokwitowany przez uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Szkolenie powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym zdobyte wiadomości i umiejętności oraz wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku MEN. Czas trwania egzaminu wlicza się do czasu trwania szkolenia. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich. Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować: a) koszt wyżywienia, b) koszt materiałów szkoleniowych do zajęć teoretycznych i praktycznych, materiałów i akcesoriów florystycznych, c) koszt ubezpieczenia, d) koszt badań lekarskich, e) koszt pierwszego egzaminu. 1.5 Część 5 - KURS SEKRETARKI-ASYSTENTKI DYREKTORA Kurs w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami przeznaczony jest dla 1 grupy 4 osobowej tj. wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, posiadających wykształcenie minimum średnie. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych do efektywnego prowadzenia sekretariatu. Czas trwania szkolenia (termin rozpoczęcia i zakończenia): od daty podpisania umowy - maksymalnie do 30 września 2010 r. - terminy ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych dat odbywania zajęć. Kandydaci na szkolenie zostaną wybrani przez Zamawiającego. Wykonawca wyłoniony w trakcie przetargu po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego zakwalifikowanych do szkolenia. Godziny szkolenia: 200 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika (przez godzinę lekcyjną należy rozumieć 45 minut zajęć), w tym: - 100 godzin zajęć teoretycznych, - 100 godzin zajęć praktycznych. Zamawiający wymaga aby zajęcia szkoleniowe prowadzone były codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w przedziale czasowym od 16:00 do 21:00, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych oraz w soboty w przedziale czasowym od 09:00 do 18:00 w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Godziny zajęć ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo do podania własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz powinien obejmować zagadnienia dotyczące między innymi: - miejsce sekretarki/asystentki dyrektora w przedsiębiorstwie, - elementy organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie, - kwalifikacje i predyspozycje niezbędne do wykonywania zawodu sekretarki-asystentki dyrektora, - normy etyczne i porządkowe w miejscu pracy, zasady savoir-vivre, - etapy obiegu dokumentów w firmie, oraz rodzaje umów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, - organizacja pracy sekretariatu, - interesant w sekretariacie, - systemy kancelaryjne i obieg korespondencji, - zasady korespondencji, - obsługa urządzeń biurowych, - obsługa programów komputerowych Word, Excel, CorelDraw, PotoShop, - podstawy obsługi Internetu oraz poczty e-mail (Program Outlook), - nauka profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych, - asertywność w pracy zawodowej i walka z codziennym stresem, - organizacja spotkań, narad, konferencji, wyjazdów służbowych oraz imprez firmowych, - komunikacji werbalnej i niewerbalnej, - elementy wirażu, dostosowanie stylu ubioru do kanonów mody obowiązujących w biurze. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zamawiający wymaga aby zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone były na terenie miasta Kutna. W czasie szkolenia Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom szkolenia wyżywienie w postaci codziennego cateringu tj. ciastko typu drożdżówka, kawa, herbata, oraz jeden ciepły posiłek tj. II danie obiadowe. Uczestnicy szkolenia muszą zostać wyposażeni w obowiązkowe materiały szkoleniowe w postaci: zeszyt, długopis, ołówek oraz podręcznik z zakresu tematyki objętej programem szkolenia (które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność) oraz inne dodatkowe, proponowane przez Wykonawcę materiały. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Odbiór materiałów musi zostać pokwitowany przez uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Szkolenie powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym zdobyte wiadomości i umiejętności oraz wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku MEN. Czas trwania egzaminu wlicza się do czasu trwania szkolenia. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich. Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować: a) koszt wyżywienia, b) koszt materiałów szkoleniowych do zajęć teoretycznych i praktycznych, c) koszt ubezpieczenia, d) koszt badań lekarskich, f) koszt pierwszego egzaminu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową dla minimum 5 osób każda, o tematyce tożsamej ze składaną ofertą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Formularz ofertowy, według wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ, 2. Program szkolenia, który musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 luty 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2006 r. Nr 31, poz. 216) i spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. Wskazane jest aby program szkolenia wykorzystywał elementy standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez MIPS, znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. Załącznik należy wypełnić dla każdej części zamówienia odrębnie wpisując w nagłówku nazwę szkolenia. 3. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia należy przedstawić dla każdej części zamówienia odrębnie. Wzory zaświadczeń muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozd. III. pkt. 2.1 SIWZ, 4. Certyfikat jakości usług, (jeżeli Wykonawca posiada). Certyfikat jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę, jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. Wśród certyfikatów przedstawianych mogą się znaleźć np: certyfikat zarządzania jakością kształcenia /szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, standard HACCP, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości, akredytacje Kuratora oświaty itd., 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, 6. W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty. 7. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do właściwego rejestru instytucji szkoleniowej prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, sporządzony według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 8. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Certyfikat jakości usług - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2010 godzina 09:45, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 173720-2010.html 2010-06-18 13:01:17 36,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_organizacjA__szkoleA___-_5_kursA_w_(wersja_os_tateczna18).doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-18 13:01:17 35KB 120 razy
2 ZaA_A_czniki_do_SIWZ_od_n_r1_do_nr_9_-_szkolenie_5_kur_sA_w_tematycznych_(wersja_ostateczna18).doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-18 13:02:14 27KB 129 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_Nr_spr_02-2010.doc 2010-07-09 14:18:36 73,5KB
Udzielenie zamówienia
1 217990-2010.html 2010-07-21 17:13:32 31,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 18-06-2010 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 21-07-2010 17:13