herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Świadczenie usługi wyjazd socjoterapeutyczny dla uczestników projektu "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
ul. Krzywoustego 11
99-301 Kutno


Nr sprawy: PN-03/RPOWŁ/2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 750 000 EURO, którego przedmiotem jest


świadczenie usługi wyjazd socjoterapeutyczny dla uczestników projektu „Rodzina razem – wsparcie pieczy
zastępczej w powiecie kutnowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX.
Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
na postawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z
2015r., poz. 2164 z późn. zm. )

I.Nazwa i adres Zamawiającego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno
Tel./fax (24) 355-47-50,
REGON: 472200940 NIP: 775-21-03-574
Adres e-mail: sekretariat@pcprkutno.pl
Adres: http://bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:30
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dla zamówień na usługi społeczne których wartość jest mniejsza
niż kwota 750 000 euro.
III. KOD CPV:
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
GŁÓWNY PRZEDMIOT - 80500000-9 usługi szkoleniowe
DODATKOWE PRZEDMIOTY:
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
55110000-4 - hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60140000-1 - nieregularny transport osób
60172000-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
4.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
5.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie 3 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego
dla 105 uczestników projektu „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie
społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
2.Celem zamówienia: odblokowanie tłumionych negatywnych emocji; wypracowanie płaszczyzny
współpracy członków rodziny zastępczej tj. prawnych opiekunów i dziecka; współpraca rodziców
zastępczych spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych z dzieckiem.
3. Uczestnicy zamówienia.
Przedmiot zamówienia skierowany jest do rodzin zastępczych : spokrewnionych, niezawodowych i
zawodowych. Ogółem 60 dzieci w wieku 5-22, będących w rodzinie zastępczej i 45 dorosłych
opiekunów prawnych dzieci. Łącznie 105 osób .
4. Program realizowanej usługi.
Odblokowanie tłumionych negatywnych emocji, współpracę z rodziną, diagnozowanie zdolności
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, identyfikację zachowań w codziennym byciu ze sobą rodzin
zastępczych. Obserwacja rodzin zastępczych w codziennych czynnościach, ocena ich współpracy,
wzajemnych relacji. Współpraca przy wykonywaniu zadań i czynności. Gry i zabawy rodzinne
ukazujące współpracę w grupie i rodzinie.
5. Czas trwania usługi: 3 dniowe zajęcia warsztatowe ( minimum po 5 godzin zegarowych dziennie)
w formie wyjazdowej. Wyjazdy mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia z uwzględnieniem sobót i
niedziel w seriach wyjazdowych po 3 dni z rzędu ( np.: poniedziałek –wtorek -środa lub piątek -
sobota-niedziela). Preferowane ze względu na grupę odbiorców są wyjazdy piątek –sobota -niedziela.
Każdy wyjazd (3 wyjazdy) po 35 osób .
6.Organizacja usługi:
1. Usługa - wyjazd socjoterapeutyczny- obejmuje: transport, zajęcia, zakwaterowanie, całodzienne
wyżywienie, atrakcje turystyczne.
2. Ośrodek turystyczny winien być oddalony od 30 km do 140 km od Kutna, w rejonie turystyczno –
rekreacyjnym, blisko lasu, zbiorników wodnych i innych atrakcji turystycznych.
3. Ośrodek winien być wyposażony w sale do przeprowadzenia zajęć warsztatowych , spełniających
wymogi bhp i p.poż.
4. Usługa obejmuje zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych w ośrodku spełniającym
wymagania opisane w punkcie 2.
5. Pokoje winny posiadać osobne łóżka, z pełnym węzłem sanitarnym ( natrysk, umywalka, WC).
6.Zamawiający wyklucza zakwaterowanie w Ośrodku o niskim standardzie.
7.Usługa obejmuje wyżywienie ( 2 śniadania, 3 obiady dwudaniowe, 2 kolacje)
7. Dodatkowe wymagania
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcę zobowiązuje się do :
1.Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia ściśle według wskazań
Zamawiającego.
2. Zapewnienia materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu po uprzednim zaakceptowaniu
ich przez Zamawiającego i ologowaniu ich zgodnie z wytycznymi RPOWŁ ( wzór przekaże
Zamawiający).
3.Zapewnienia materiałów piśmienniczych dla uczestników projektu co najmniej zeszyt lub notatnik,
długopis, ołówek, zakreślacz.
4.Realizacji zadania przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów z danej dziedziny z
uwzględnieniem specyfiki osób na rzecz których realizowana jest usługa.
5. Bieżąca współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia.
6.Zapewnienia transportu, noclegów, posiłków, sal na zajęcia warsztatowe, kadry, opiekunów grup i
innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
7.Wydanie uczestnikom projektu certyfikatów udziału w wsparciu – wzór certyfikatu musi zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego.
8.Stosowanie odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami Zamawiającego.
9.Przeprowadzenia ankiet oceniających efektywność i jakość przeprowadzonych zajęć – wzór ankiet
musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
10.Sporządzenie raportu końcowego z realizacji usługi i złożenia go Zamawiającemu z ostatnią
fakturą nie później jednak niż do 31 października 2017r.
11.Prowadzenia: dziennika zajęć, listy obecności, rejestru wydanych materiałów dydaktycznych ,
rejestru wydanych materiałów piśmienniczych , rejestru wydanych dokumentów ukończenia wsparcia,
list potwierdzających odbiór wyżywienia podczas wyjazdu.
12. Zapewnienia „suszu konferencyjnego” podczas zajęć warsztatowych w postaci ( kawa , herbata,
cukier, mleko lub śmietanka, woda mineralna gazowana i niegazowana , soki, ciasteczka co najmniej
trzy rodzaje) - wszystko bez ograniczeń , podane w naczyniach jednorazowego użytku.
13.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i socjalne na zajęcia
warsztatowe dostosowane wielkością do ilości uczestników z dostępem do toalet, bieżącej wody,
odpowiednio oświetlone i wentylowane.
14.Pomieszczenia w których będą przeprowadzone zajęcia powinny być odpowiednio oznakowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020
15.Zapewnienie uczestnikom ubezpieczenia NNW dla 105 osób, obejmujące okres od momentu
wyjazdu, pobyt do momentu przyjazdu powrotnego.
16.Zapewnien transportu autokarem na trasie Kutno- miejsce docelowe, miejsce docelowe – Kutno.
17. Autokar powinien być sprawny technicznie, wykonawca usługi transportowej powinien posiadać
wszelkie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym ( Dz. U z 2016r. nr 1907 z późn. zm.) . Wykonawca usługi transportowej odpowiada za
stan techniczny autokaru oraz dopełnienia wszystkich wymogów ustalonych przy przewozie osób w
tym dzieci.
18. W przypadku awarii Wykonawca ma obowiązek zapewnić przewóz autokarowy zastępczy bez
dodatkowej opłaty.
19.Zapewnienie atrakcji turystycznych przy czym koszt biletów wstępu czy opłat do obiektów,
pokrywa Wykonawca.
8.Miejsce realizacji usługi: województwo łódzkie.
V. Termin wykonania zamówienia
Całość wykonania zamówienia zostanie zrealizowana w okresie od podpisania umowy o realizację
zamówienia do 31 października 2017 roku.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w Wykonawcy, którzy spełniają ( art.22 ust 1. ustawy
Pzp) następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym
ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące:
1.1.W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada:
Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na 2017r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz.
U. Nr 236 poz. 2365 z późn. zm.) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze
względu na siedzibę Wykonawcy zaktualizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dołączonego do oferty
oświadczenia Wykonawcy , aktualnego na dzień składnia ofert, na druku Zamawiającego,
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu i informacji w tym zakresie
dostępnych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych na stronach internetowych Publicznych Służb
Zatrudnienia.
1.2.W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych
1.2.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
1.2.2. W okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia , a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę
warsztatową w formie wyjazdowej odpowiadającą tematyce opisanej w pkt. IV Ogłoszenia dla co
najmniej 100 lub więcej osób podopiecznych jednostek pomocy społecznej u jednego
Zamawiającego, w ramach jednego zamówienia, w ramach projektów współfinansowanych z środków
Unii Europejskiej, z podaniem nazwy zleceniodawcy, ich wartości, nazwy przedmiotu, dat
wykonania , grupę odbiorców, liczbę osób, nazwę działania lub poddziałania w ramach projektów
finansowanych z środków Unii Europejskiej i informacją czy usługa została wykonana należycie.
Zamawiający doświadczenie Wykonawcy będzie oceniał na podstawie wykazu przeprowadzonych
usług , wraz z kserokopią dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie –
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
Uwaga: Nie będą brane pod uwagę usługi rozpoczęte i nie zakończone oraz trwające.
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
1.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia:
a) co najmniej jednym pedagogiem który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności
pedagogika opiekuńcza lub społeczna lub specjalna i 5 letni staż zawodowy;
b) co najmniej dwoma psychologami z których każdy posiada wykształcenie wyższe kierunkowe
(psychologia: stosowana lub wychowania lub kliniczna lub rodziny) i 5 letni staż zawodowy;
c) co najmniej jednym psychologiem – terapeutą który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (
psychologia: stosowana lub wychowania lub kliniczna lub rodziny; pedagogika: społeczna lub pracy
socjalnej lub opiekuńcza) i 5 letni staż zawodowy w tym 5 letni staż terapeuty ;
e) co najmniej dwoma osobami z wykształceniem wyższym posiadającym uprawnienia pedagogiczne i
5 letni staż zawodowy pełniący w zamówieniu , rolę opiekunów grup.
1.3.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, załączy do oferty potwierdzenie w
formie oświadczenia iż dysponuje ośrodkiem wypoczynkowym oraz opisze standard ,warunki
zakwaterowania i walory turystyczno-rekreacyjne obiektu , w którym realizowane będą szkolenia
wyjazdowe ( t.j. ośrodek o walorach turystyczno-rekreacyjnych, blisko lasu, zbiorników wodnych,
oddalony od Kutna w odległości od 30 km do 140 km, posiadający pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym
wyżywieniem).
1.4. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1.4.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. a w przypadku braku polisy inny
dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie
warunków udziału w postępowaniu określone w punktach od 1.1. do 1.4. Ogłoszenia, oceniane będzie
łącznie.
3.Stosownie do art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów ,w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za szkodę poniesienia przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -
nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez
wykonawców. Z załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki
wykonawca spełnił.
6.Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP
na dzień opublikowania ogłoszenia.
8.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
VII. Podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:
2.1 wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw do wykluczenia;
2.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
13;
2.4.wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
2.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.7.wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
2.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
2.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
2.12 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.Oceny niepodlegania wykluczeniu Zamawiający dokona na podstawie dołączonego do oferty
oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, złożonego na druku
Zamawiającego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy, aktualnego na dzień składnia ofert.
4.Oceny niepodlegania wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w pkt 2.12 Zamawiający dokona
na podstawie, aktualnego na dzień jego złożenia, oświadczenia Wykonawcy, o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego na druku Zamawiającego
stanowiącym załączniki nr 8 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Oceny niepodlegania
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w pkt. 2.12, Zamawiający dokona na podstawie
aktualnego na dzień jego złożenia Oświadczenia Wykonawcy, o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego na druku Zamawiającego i
przekazanego przez Wykonawcę Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego , informacji z otwarcia ofert
dotyczących:
- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm lub adresów wykonawców którzy złożyli oferty;
- ceny ofert.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli :
a) jej treść nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
b)będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c)będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny,
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
e) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na dzień otwarcia ofert,
f)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujące dokumenty i
oświadczeń:
1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy,
Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia,
1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Ogłoszenia);
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdz. VI pkt 1 Ogłoszenia
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.2) Ogłoszenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 i 1.2 ) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.3) Ogłoszenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców, wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
1.4. Oświadczenie wraz z wykazem kadry, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 4 do
Ogłoszenia.
1.5. Oświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze
względu na siedzibę Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy Załącznika Nr 6 do Ogłoszenia,
1.6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej 1 usługę warsztatową w formie wyjazdowej odpowiadającą tematyce opisanej w pkt. IV
Ogłoszenia dla co najmniej 100 lub więcej osób podopiecznych jednostek pomocy społecznej u
jednego Zamawiającego, w ramach jednego zamówienia, w ramach projektów współfinansowanych z
środków Unii Europejskiej, z podaniem nazwy zleceniodawcy, ich wartości, nazwy przedmiotu, dat
wykonania , grupę odbiorców, liczbę osób, nazwę działania lub poddziałania w ramach projektów
finansowanych z środków Unii Europejskiej i informacją czy usługa została wykonana należycie.
Zamawiający doświadczenie Wykonawcy będzie oceniał na podstawie wykazu przeprowadzonych
usług , wraz z kserokopią dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie .
Zamawiający doświadczenie Wykonawcy będzie oceniał na podstawie wykazu przeprowadzonych
usług , wraz z kserokopią dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie –
Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia;
Uwaga: Nie będą brane pod uwagę usługi rozpoczęte i nie zakończone oraz trwające .
1.7. Harmonogram realizacji usługi, (zawierającej dni i godziny).
1.8. Program realizacji usługi uwzględniający wymagania opisane w punkcie IV Ogłoszenia .
1.9. Oświadczenie o dysponowaniu obiektem na realizację szkoleń wyjazdowych wraz z opisem
standardu obiektu oraz walorami turystycznymi miejsca i warunków zakwaterowania – Załącznik nr 7
do Ogłoszenia;
1.10. Opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. a w
przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
1.11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy);
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych , Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp,
wg Załącznika Nr 2 do Ogłoszenia ,
3. Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w ciągu 5 dni dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składana ofert,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
4.1.W przypadku, gdy ofertę składają podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna),
każdy z nich zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wymienione w punktach 2 a, 3 a, b, c,.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.3, niniejszego działu - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6. Dokument, o którym mowa w pkt. 3a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 b,c, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg
określony w pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
8. Dokumenty wskazane w punktach 1.1 – 1.9. muszą być załączone w formie oryginału a wszystkie
pozostałe w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.07.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1126).
9. Przez poświadczenie kserokopii przez Wykonawcę, Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii
dokumentu własnoręcznego czytelnego podpisu poprzedzonego dopiskiem: „za zgodność z
oryginałem” i datą jego złożenia przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy. Wskazane jest również przystawienie pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony
przedstawiciel Wykonawcy posługuje się taką pieczątką.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień
lub informacji przekazywanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania ww. dokumentów drogą
elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod
adres: fax: (24) 355-47-50.
4. Wyjaśnienia dotyczące Ogłoszenia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia,
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono Ogłoszenie bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści Ogłoszenia.
6. Ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnioną
osobą jest: Anita Jaworska – tel. 516 799 194 .
7.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
X. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI. Termin związania ofertą
1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII. Opis sposobu przygotowania ofert
1.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Składanie ofert częściowych jest
niedopuszczalne pod rygorem odrzucenia oferty przez Zamawiającego.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
6.Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
7.Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób
czytelny, pismem czytelnym.
8.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafką osoby
podpisującej ofertę.
9.Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu
znajduje się w punkcie VIII niniejszego Ogłoszenia.
10.W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum
spełnia wymagania określone w Ogłoszeniu, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i
doświadczenie, potencjał techniczny oraz personel członków konsorcjum.
11.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający ich
przypadkowe zdekompletowanie.
12. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane
przez osoby uprawnione.
13. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2) Oświadczenie art. 25a ust 1 - Załącznik nr 2
3) Oświadczenie art. 22 ust 1 - Załącznik nr 3
4) Oświadczenie wraz z wykazem osób uczestniczących w realizacji zamówienia - Załącznik nr 4
5) Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
6) Program realizacji przedmiotu zamówienia
7) Wykaz usług – Załącznik nr 5
8) Oświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – Załącznik nr 6
9) Oświadczenie o dysponowaniu obiektem - Załącznik nr 7
10) Oświadczenie grupa kapitałowa – Załącznik nr 8
11)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – Załącznik nr 9
12) Oświadczenie dot. aspektu społecznego – Załącznik nr 10
13) Wzór umowy – Załącznik nr 11
14) Oświadczenie o doświadczeniu w prowadzeniu działalności edukacyjnej – Załącznik nr 12
15) Kserokopia Certyfikatu Jakości Usług ISO związanych z przedmiotem zamówienia.
16) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile
upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
14.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo
dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy.
15. Pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
17. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca
składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym
uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny
zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą.
18. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca,
który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z
udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
19.Wykonawcy składając ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia.
20. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę /osoby/ podpisującą /podpisujące/ ofertę.
XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.Ofertę należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego ( adres podany w punkcie I) w
nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta lub opakowanie
zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I.
niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący:
„Świadczenie usługi wyjazd socjoterapeutyczny –
Nr sprawy: PN-03/RPOWŁ/2017
nie otwierać przed 18 sierpnia 2017r. godz. 15:00
2.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty lub opakowania, lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
3.W przypadku przesyłania oferty pocztą lub kurierem Zamawiający zaleca, ze względu na możliwość
uszkodzenia opakowania, zastosowania dwóch kopert oznakowanych w opisany powyżej sposób.
4.Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na Ogłoszenie, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
5.Oferty należy przesłać/składać do dnia 18 sierpnia 2017r. do godz. 8.30 na adres Zamawiającego
podany w punkcie I niniejszego Ogłoszenia, w Sekretariacie PCPR w Kutnie.
6.Za terminowe dostarczenie uważa się wpłynięcie oferty do Zamawiającego w wyznaczonym
terminie, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.
7.Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom nie otwarte.
8.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres
Zamawiającego podany w punkcie I., w sposób opisany w punkcie XII. „Opis sposobu przygotowania
ofert” niniejszego Ogłoszenia i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku
powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany
wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
10.Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2017r. o godzinie 15.00 w siedzibie
Zamawiającego – w sali konferencyjnej
11.Otwarcie ofert jest jawne.
12.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.pcpr.powiatkutnowski.eu
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularz ofertowy”
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszym Ogłoszeniu i musi być podana cyfrowo i słownie.
2.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z przepisami
Ustawy o denominacji złotego ( Dz. U. nr 84 poz. 386 z 1994r.) .
3. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z
terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
4.Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny
być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej
określenia.
5.Cenę należy obliczyć zgodnie z obowiązującym w dniu złożenia oferty przepisami prawa (ustawa o
podatku od towarów i usług).
6. Wymagany przez Zamawiającego okres niezmienności ceny- przez cały okres trwania umowy.
7.Cenę należy podać dla całości zamówienia oraz za jedną osobę biorącą udział w zamówieniu ,
zgodnie z „Formularzem ofertowym”.
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Tryb oceny ofert:
Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym ogłoszeniem,
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone
w niniejszym ogłoszeniu;
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego
II etap: ocena merytoryczna według następujących kryteriów
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im
odpowiednie wagi procentowe:
L.p. Kryterium Znaczenie procentowe – maksymalna ilość
punktów w kryterium. Liczba punktów (waga)
1. Cena Waga – 60 %
0 - 60
2. Doświadczenie Wykonawcy Waga 20 %
0 – 20
3. Certyfikat Jakości Usług ISO Waga 10 %
0 – 10
4. Aspekt społeczny Waga 10 %
0 – 10
RAZEM 0 – 100
Kryteria oceny ofert:
1 . Cena oferty – 60 pkt.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg
wzoru podanego poniżej. Wynik będzie taktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena
oferty.
najniższa oferowana cena brutto
w złożonych ofertach
C = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%
cena badanej oferty brutto
Uzyskany wynik z przeliczenia punktów w kryterium cena według wzoru powyżej zostanie
zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu działalności edukacyjnej – 20 pkt.
Okres prowadzenia działalności edukacyjnej :
Do 5 lat doświadczenia – 20 pkt.
6-10 lat – 40 pkt.
11-15 lat – 60 pkt.
16 -20 lat – 80 pkt.
Powyżej 20 lat – 100 pkt.
Doświadczenie = ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną podzielona przez 100 a następnie
pomnożona przez 20 .
Na potwierdzenie okresu prowadzenia działalności edukacyjnej Wykonawca składa oświadczenie
według druku Zamawiającego stanowiący Załącznik nr 12 do Ogłoszenia.
3.Certyfikat Jakości Usług ISO – 10 pkt.
W kryterium Certyfikat Jakości Usług ISO przyznane zostaną punkty:
- brak Certyfikatu Jakości Usług ISO – 0 pkt.
- posiadanie Certyfikatu Jakości Usług ISO – 10 pkt.
4. Aspekt społeczny – 10 pkt.
Za sposób oceny oferty w zakresie aspektu społecznego oferta może uzyskać maksymalnie 10
punktów:
- za zatrudnianie minimum 1 osoby niepełnosprawnej, na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
na co najmniej 4 miesiące przed dniem otwarcia ofert, która będzie brała udział w realizacji
zamówienia – 10 pkt.
- za brak zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną na co
najmniej 4 miesiące przed dniem otwarcia ofert, która będzie brała udział w realizacji zamówienia - 0
pkt.
Prowadzący postępowanie dodatkowe punkty w przypadku gdy wykonawca zatrudnia na dzień
otwarcia ofert na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną minimum jedną osobę niepełnosprawną
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W celu potwierdzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na umowę cywilnoprawną Wykonawca
składa oświadczenie o zatrudnianiu takich osób na dzień składania ofert.
W przypadku nie złożenia tego oświadczenia prowadzący postępowanie nie wezwie do uzupełnienia
dokumentów i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.
5.Liczba punktów przyznana każdej z ofert stanowić będzie sumę punktów obliczonych w zakresie
każdego z wyżej podanych kryteriów.
6.Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów na
podstawie ustalonych kryteriów), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryteriom oceny ofert i łączną
punktację.
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w ust. 1 pkt. a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3.Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
4.Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego ( wzór umowy)
1.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 11 do Ogłoszenia.
2.Umowa jest jawna i będzie podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
3.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
XIX. Informacja dotycząca zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego .
XXI. Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiającego i Wykonawcy.
1. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą odbywać się będą w PLN.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych.
XXII. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej
XXIII. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIV. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiający nie przewiduje w/w wymagań.
XXV. Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Ogłoszeniem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) .
2.Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej,
w oparciu o wyżej wymienioną ustawę i Kodeks Cywilny.
XXVI. Wykaz załączników
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie art. 25a ust 1;
Załącznik nr 3– Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wraz z wykazem osób uczestniczących w realizacji zamówienia;
Załącznik nr 5 – Wykaz usług ;
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o dysponowaniu obiektem;
Załącznik nr 8 - Oświadczenie grupa kapitałowa;
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. aspektu społecznego;
Załącznik nr 11 - Wzór umowy;
Załącznik nr 12 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności
edukacyjnej;

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.08.2017.21.37.23_Wyjazd_specyfikacja__2_docx.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:37:23 379,0KB 8 razy
2 11.08.2017.21.37.56_ZaA_A_cznik_nr_1do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:37:56 78,2KB 3 razy
3 11.08.2017.21.38.07_ZaA_A_cznik_nr_2_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:38:07 56,3KB 2 razy
4 11.08.2017.21.38.18_ZaA_A_cznik_nr_3_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:38:18 66,1KB 2 razy
5 11.08.2017.21.38.29_ZaA_A_cznik_nr_4_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:38:29 74,0KB 2 razy
6 11.08.2017.21.38.38_ZaA_A_cznik_nr_5_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:38:38 64,4KB 2 razy
7 11.08.2017.21.38.47_ZaA_A_cznik_nr_6_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:38:47 65,4KB 2 razy
8 11.08.2017.21.38.59_ZaA_A_cznik_nr_7_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:38:59 64,5KB 4 razy
9 11.08.2017.21.39.10_ZaA_A_cznik_nr_8_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:39:10 75,4KB 2 razy
10 11.08.2017.21.39.20_ZaA_A_cznik_nr_9_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:39:20 56,5KB 2 razy
11 11.08.2017.21.39.27_ZaA_A_cznik_nr_10_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:39:27 57,1KB 2 razy
12 11.08.2017.21.39.38_ZaA_A_cznik_nr_11_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:39:38 110,7KB 2 razy
13 11.08.2017.21.39.49_ZaA_A_cznik_nr_12_do_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 21:39:49 65,2KB 2 razy
Wynik postępowania
1 25.08.2017.15.08.34_BIP.jpg 2017-08-25 15:08:34 399,4KB
Informacja z otwarcia ofert
1 23.08.2017.17.03.21_Informacja_z_otwarcia_docx.docx 2017-08-23 17:03:21 82,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 11-08-2017 21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 25-08-2017 15:08