herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/ ________________________________________ Kutno: Organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B dla 13 pełnoletnich wychowanków i wychowanek umieszczonych lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze uczestniczących w projekcie Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 171577 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, woj. łódzkie, tel. 0-24 355 47 50, faks 0-24 355 47 50. ? Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkutno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B dla 13 pełnoletnich wychowanków i wychowanek umieszczonych lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze uczestniczących w projekcie Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B dla 13 pełnoletnich wychowanków i wychowanek umieszczonych lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych przez Zamawiającego, uczestniczących w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Projekcie Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Cel szkolenia Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów o ruchu drogowym, nabycie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem, odpowiednie przygotowanie do przystąpienia do egzaminów państwowych dających uprawnienia do prowadzenia pojazdów w w/w kategorii.Czas trwania szkolenia 60 godzin w tym 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki. Program szkolenia: Program i czas trwania szkolenia musi być zgodny z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami /Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm./, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach /Dz. U. 2012 poz. 995 z późn. zm./, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 poz. 1019 z późn. zm./Organizacja szkolenia Zajęcia teoretyczne traktowane są jako godziny edukacyjne, natomiast zajęcia praktyczne /jazdy samochodem/ jako godziny zegarowe zgodnie z przepisami w tym zakresie.Sposób sprawdzania efektów szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny. Koszt kursu prawa jazdy kat. B obejmuje 1.koszt wynajmu sali wykładowej, 2.koszt wynajmu placu manewrowego, 3.koszty badań lekarskich dla 13 uczestników projektu, 4.koszty zakupu materiałów dydaktycznych /podręczniki/ i materiałów piśmienniczych /notatnik, długopis dla wszystkich uczestników szkolenia, które po zakończeniu szkolenia przechodzą na własność uczestników projektu/, 5.koszt egzaminu wewnętrznego, 6.koszt opłacenia w ośrodku egzaminacyjnym pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich uczestników szkolenia, 7.koszt eksploatacji samochodu, np. zużycie paliwa, oleju i inne, 8.koszt zdjęć niezbędnych do wyrobienia dokumentu potwierdzającego zdobycie uprawnień, 9.koszt ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników biorących udział w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, 10.koszt poczęstunku tylko w trakcie zajęć teoretycznych tj. kawa, herbata, cukier, śmietanka, woda mineralna, ciasteczka... II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium przez Wykonawców III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca spełnia warunek jeśli posiada wpis w rejestrze na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia tj. na prowadzenie szkoleń w zakresie nauki prawa jazdy na kierowców wydane przez odpowiedni organ oraz wypełnia oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy ? III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej 5 kursów prawa jazdy kat. B z podaniem nazwy zleceniodawcy, ich wartości, nazwy przedmiotu, dat wykonania , grupę odbiorców, liczbę osób i informacją czy usługa została wykonana należycie. Zamawiający doświadczenie Wykonawcy będzie oceniał na podstawie wykazu przeprowadzonych usług , wraz z kserokopią dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. ? III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje odpowiednim taborem samochodowym dla prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (min. 1 samochodem z ważnym przeglądem technicznym i polisą ubezpieczeniową OC) ? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia: co najmniej dwoma instruktorami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kat. B. oraz jest wpisany do ewidencji instruktorów prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta miasta w tym zakresie. ? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku : warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: ? potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; ? wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; ? wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: ? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; ? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; ? aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; ? aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; ? wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: ? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; ? nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) ? zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej ? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie , 99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2014 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie , 99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki... IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.08.2014.20.35.54_OgA_oszenie_.docx 2014-08-07 20:35:54 23,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.08.2014.20.35.54_prawo_jazdy_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-07 20:35:54 273,5KB 107 razy
2 07.08.2014.20.36.27_ZaA_A_cznik_nr_1_prawo_jazdy_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-07 20:36:27 195,5KB 107 razy
3 07.08.2014.20.36.53_ZaA_A_cznik_nr_2_prawo_jazdy_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-07 20:36:53 18KB 105 razy
4 07.08.2014.20.37.22_zaA_A_cznik_nr_3_prawo_jazdy_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-07 20:37:22 18KB 105 razy
5 07.08.2014.20.38.05_ZaA_A_cznik_nr_4_usA_ugi_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-07 20:38:05 18KB 105 razy
6 07.08.2014.20.38.25_zaA_A_cznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-07 20:38:25 181,5KB 108 razy
7 07.08.2014.20.38.40_ZaA_A_cznik_nr_6_oA_wiadczenie_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-07 20:38:40 18KB 100 razy
8 07.08.2014.20.38.52_zaA_A_cznik_nr_7_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-07 20:38:52 18KB 103 razy
9 07.08.2014.20.39.06_ZaA_A_cznik_nr_8_wzA_r_umowy_.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-07 20:39:06 22KB 105 razy
Wynik postępowania
1 21.08.2014.13.22.58_wynik_postA_powania_.doc 2014-08-21 13:22:58 32KB
Udzielenie zamówienia
1 03.09.2014.14.31.03_udzielenie_zamA_wienia_.docx 2014-09-03 14:31:03 25,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 07-08-2014 20:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 03-09-2014 14:31