herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Przeprowadzenie szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B dla 25 pełnoletnich osób (wychowanków) opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze osiedlające się na terenie powiatu kutnowskiego zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Kutno: Przeprowadzenie szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B dla 25 pełnoletnich osób (wychowanków) opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze osiedlające się na terenie powiatu kutnowskiego zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 148574 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, woj. łódzkie, tel. 0-24 355 47 50, faks 0-24 355 47 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkutno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B dla 25 pełnoletnich osób (wychowanków) opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze osiedlające się na terenie powiatu kutnowskiego zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B dla 25 pełnoletnich osób (wychowanków) opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze osiedlające się na terenie powiatu kutnowskiego zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie obejmuje w szczególności: - kurs prawa jazdy kategorii B dla 25 osób /w tym 30 h /po 45 min/ zajęć teoretycznych i 33 h /po 60 min/ zajęć praktycznych/ tj. w wymiarze godzin zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U Nr 217, poz. 1834).; W ramach wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia Wykonawca winien skalkulować m.in. - koszty przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla 25 uczestników szkolenia; - koszty wynajmu Sali wykładowej; - koszty wynajmu placu manewrowego; - koszty badań lekarskich wszystkich 25 uczestników szkolenia, potwierdzających predyspozycje fizyczne i psychiczne do kierowania pojazdami zgodnie z kat. B; - koszty zakupu materiałów szkoleniowych /notatnik, długopis, podręczniki/ dla wszystkich 25 uczestników szkolenia, które po zakończeniu szkolenia przechodzą na własność uczestników Projektu; - koszty eksploatacji samochodu/ów osobowego - np.: zużycie paliwa, oleju i inne; - koszty opłacenia pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich 25 uczestników szkolenia; - koszty egzaminu wewnętrznego; - koszty ubezpieczenia NNW wszystkich 25 uczestników biorących udział w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia; - koszty poczęstunku w trakcie trwania zajęć teoretycznych tj. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka. Miejscem szkolenia jest teren miasta Kutna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy posiadają zezwolenie/licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia tj. na prowadzenie szkoleń w zakresie nauki prawa jazdy na kierowców wydane przez odpowiedni organ. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy wykażą się przeprowadzeniem w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) co najmniej 10 kursów prawa jazdy kat. B. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy dysponują odpowiednim taborem samochodowym dla prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B /min. 2 samochody z ważnym przeglądem technicznym i polisą ubezpieczeniową OC/ oraz pełnowymiarowym placem manewrowym. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. min. 2 instruktorami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia /nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli Wykonawca posiada taki wpis.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2010 godzina 09:45, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, w |Sekretariacie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Lepsze jutro jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_BIP.doc 2010-05-28 14:49:35 52KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-kurs_prawa_jazdy-przetarg_nieograniczony.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-28 14:49:35 26KB 106 razy
2 ZaA_A_cznik_Nr_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8_do__SIWZ-kurs_Prawa_jazdy_kat_1_._B.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-28 14:50:06 158,5KB 102 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_treA_i_ZIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 11:17:42 157,5KB
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_wyniku_postA_powania_-_przetarg_na_kurs_pr_awa_jazdy_kat_1_._B.doc 2010-06-17 12:41:06 17KB
Udzielenie zamówienia
1 184952-2010.html 2010-06-28 11:30:18 6,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Tybińkowska 28-05-2010 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 28-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Tybińkowska 09-07-2010 14:18