Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w 2012r.


 

Kutno, 07 maj 2012

 

 

Nr spr.: PN/02/POKL/2012

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kutnie

ul. Krzywoustego 11

99-301 Kutno

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA i ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11,

99-301 Kutno, woj. łódzkie, tel. /24/ 355-47-50, fax /24/ 355-47-50.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprkutno.pl

 

 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna .

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Zakup usługi kursu prawa jazdy kategorii B dla 17 uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest: organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B dla 17 pełnoletnich wychowanków i wychowanek umieszczonych lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące w powiecie kutnowskim i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Projekcie „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Beneficjenci, dla których zostanie przeprowadzony kurs zostaną wskazani przez Zamawiającego.

 

 1. Program zajęć teoretycznych i praktycznych ma obejmować wymaganą przepisami prawa liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przed egzaminem końcowym, w trybie indywidualnym.

 

 1. Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834 ze zm.; Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 24 z późń. zm.).

 

 1. Obowiązki wykonawcy:

 

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B, w tym:

 

 1. Badań lekarskich, ewentualnie psychologicznych dla każdego z kursantów przez jednostkę/lekarza posiadającego uprawnienia w tym zakresie.

 2. Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie wszystkich uczestników kursu w czasie trwania całego kursu. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem zapłaty przed rozpoczęciem kursów.

 3. Materiałów szkoleniowych - wersja papierowa i elektroniczna (płyta CD lub inny nośnik) z aktualnymi testami na prawo jazdy kat. B i przepisami prawa drogowego,

 4. Szkolenia teoretycznego 30h - 30 godzin zegarowych (po 45 min.) szkolenia w pomieszczeniach spełniających wymogi BHP,

 5. Teoretycznego egzaminu wewnętrznego. - każdy uczestnik kursu zobowiązany jest pozytywnie zdać wewnętrzny egzamin teoretyczny z aktualnych testów na prawo jazdy kat. B,

 6. Szkolenia praktycznego 30h - 30 godzin zegarowych (po 60 minut) zajęć praktycznych (nauka praktyczna jazdy) w warunkach miejskich, trasie i na placu manewrowym,

 7. Praktycznego egzaminu wewnętrznego - każdy uczestnik kursu zobowiązany jest pozytywnie zdać wewnętrzny egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B,

 8. Szkolenia komputerowego (nieograniczony dostęp) - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieograniczonego dostępu (po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania przez uczestnika) do przynajmniej jednego komputera wyposażonego w oprogramowanie i akcesoria takie jak, używane podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy kat. B,

 9. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia terminu egzaminu państwowego.

 10. Wykonawca po przeprowadzonych wewnętrznych egzaminach sprawdzających wiedzę i umiejętności praktyczne uczestników szkolenia, przygotuje i przekaże dokumenty potwierdzające pozytywne zaliczenie egzaminów wewnętrznych.

 

 1. Wymogi ogólne:

 

       1. Szkolenie ma zakończyć się badaniem ewaluacyjnym, przeprowadzonym w formie pisemnej, sprawdzającym nabycie, utrwalenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników szkolenia.

       2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępny Program merytoryczny kursu z uwzględnieniem czasu trwania. Program kursu musi uwzględniać również realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, a w szczególności zakres merytoryczny opisany w SIWZ .

       3. Wykonawca zapewnienia wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

       4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie praktyczne z wykorzystaniem pojazdów które:

 1. są dopuszczone do ruchu,

 2. są przystosowane do nauki jazdy,

 3. spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w zakresie Prawa jazdy kategorii B.

5. Wykonawca zapewnienia uczestnikom podstawowy catering na czas trwania kursów (ciastka, woda mineralna, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, II danie obiadowe).

 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych programów i harmonogramów zajęć do akceptacji.

 2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia uczestnikom zaświadczenia o odbytych kursach wraz z podpisem uczestnika ” Potwierdzam odbiór”, których kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przekazane zostaną Zamawiającemu.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom zajęć informacji na temat współfinansowania przedmiotowych zajęć przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przekazać Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie potwierdzającego wykonanie w/w wymagania.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kursu (w tym również fotograficznej): dzienna lista obecności dla każdego uczestnika; dziennik zajęć zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć; lista osób, które rozpoczęły kurs; lista osób, które ukończyły kurs; lista osób, które nie ukończyły kursu; rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie umiejętności; kopie wydanych certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w kursie; potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych; potwierdzenie korzystania z usługi cateringowej; protokół z wewnętrznego egzaminu sprawdzającego, ankiety ewaluacyjne i inne. Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby prowadzącej oraz wykonawcy. Wzór w/w listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć.

 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w kursach, a także warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały całości dokumentacji szkolenia w terminie 7 dni od jego zakończenia. Dokumentacja szkolenia powinna być oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zamieszczonymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl, zakładka- Zasady promocji.

 7. Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualne podejście do każdego uczestnika.

 8. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć, a także bieżącego informowania Zamawiającego (pracownika socjalnego ) o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zajęciach.

 9. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu (koordynator) - sprawującą nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację zajęć, informowanie uczestników o planowanych zajęciach, ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi (przedstawicielami zamawiającego).

 10. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowanie miejsca kursu, oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją zajęć zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zamieszczonymi na stronie www.efs.gov.pl, zakładka Zasady promocji) umieszczania na materiałach szkoleniowych informacji: Projekt „Lepsze jutro” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny.

 11. Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji kursu oraz poddać się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi), a także udzielać stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie.

 

  1. Miejsce realizacji zamówienia:

Przedmiot umowy powinien być realizowany w miejscu zlokalizowanym na terenie miasta Kutna lub na terenie powiatu kutnowskiego.

W przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem miasta Kutna, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zapewnić uczestnikom kursu dojazd z siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie do miejsca realizacji kursu.

 

  1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu także w przypadku innej od wymienionej w SIWZ liczby osób. Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do zmiany liczby uczestników kursu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę osób, które uczestniczyły w kursie na podstawie przekazanej imiennej liczby uczestników.

 

 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik zamówień (CPV): 80.41.12.00-0;

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMOCZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium przez Wykonawców.

 

III.2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców zgodnie art. 103 Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów oraz oświadczeń, według formuły: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie w przeciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5-ciu szkoleń na kurs prawa jazdy kategorii B, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyte wykonanie usług winno być potwierdzone dokumentami np. referencjami. Jeżeli w celu wykazania spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów wówczas zobowiązany jest on zaangażować te podmioty do realizacji zamówienia odpowiednio do zakresu wykazanej wiedzy i doświadczenia tego podmiotu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoba/osoby prowadzące posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu objętego niniejszym zamówieniem; w tym posiada wpis do ewidencji instruktorów prowadzonej przez właściwego starostę, lub prezydenta miasta.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Oświadczenie Wykonawcy/osoby realizującej projekt o niezaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również w ramach innych projektów „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia” złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena:

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno ul. Krzywoustego 11, w sekretariacie.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

15.05.2012 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno ul. Krzywoustego 11, w Sekretariacie.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

 

Zamówienie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Ogłoszenie niniejsze zostało również zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 143062 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012.

 

 

 

Zarządzająca Projektem

 

Ewa Wypych

Z-ca Dyrektora PCPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 143062-2012.html 2012-05-07 14:22:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-kurs_prawa_jazdy_ktg._B-Nr._spr.02-POKL-2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-05-07 14:22:56 94 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_Nr_spr._PN-_02-POKL-2012.doc 2012-05-18 13:39:25
Udzielenie zamówienia
1 179172-2012.html 2012-05-30 09:52:38